Gouden bergen: het succesverhaal van de 419-fraude

Door Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk en Cees Schep, 01 augustus 2009 15:45 uur68 Waardering:

Gouden bergen: het succesverhaal van de 419-fraude ‘This email is to notify you that your Email Address attached to a Ticket Number (106012) has won an Award Sum of 1,000,000.00 Euros (One Million euro) in an Email Sweepstakes program held on the 9th of January 2008.’ Dit is een voorbeeld van een 419-fraude e-mail, in het buitenland ook wel bekend als advance fee fraud (voorschotfraude). De daders proberen meestal per e-mail of brief duizenden potentiële slachtoffers met een groot geldbedrag te verleiden tot het betalen van bepaalde ‘onkosten’ 1.

Wereldwijd worden vanuit Nederland, maar ook vanuit andere landen, mensen gedupeerd voor honderdduizenden tot miljoenen euro’s.
In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de Nigeriaanse 419-fraude. Centraal stonden de vragen wie de Nigeriaanse daders en slachtoffers van de 419-fraude zijn en hoe de daders vanuit hun criminele netwerken opereren.


419-fraude en haar slachtoffers

De daders die opereren vanuit Nederland richten zich met name op slachtoffers in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Italië en andere Europese landen. De in veel gevallen oudere slachtoffers blijken veelal hoog opgeleid, maar niet berekend op dergelijke oplichting en worden op geraffineerde wijze in de val gelokt. Of iemand op het aanbod reageert, hangt onder meer samen met onwetendheid over de fraude en iemands persoonlijke situatie op dat moment (financieel en/of emotioneel). Slachtoffers reageren vanuit het idee dat het aanbod onwaarschijnlijk is, maar niet onmogelijk. Reageren kan geen kwaad, zo wordt gedacht. De technieken die de daders vervolgens gebruiken om het vertrouwen van de slachtoffers te winnen, spelen een grote rol bij het welslagen van de fraude. De correspondentie met een slachtoffer wordt zorgvuldig opgebouwd rond dit vertrouwen. Wanneer het slachtoffer is ‘binnengehaald’, wordt een eerste ‘onkostenbetaling’ gevraagd om de beloofde transactie uit te kunnen voeren. Na een eerste betaling worden deze onkostentransacties verder opgevoerd totdat een slachtoffer niet meer verder kán betalen of zich realiseert dan wel wordt gewaarschuwd dat hij wordt opgelicht. Er zijn gevallen bekend waarin individuele slachtoffers honderdduizenden euro’s zijn kwijtgeraakt. Ook worden personen herhaaldelijk slachtoffer van verschillende vormen van fraude. De 419-fraudeurs zouden zogenoemde ‘suckerlists’, lijsten van deze slachtoffers bijhouden en deze tegen betaling uitwisselen. Bovendien komt het regelmatig voor dat slachtoffers weigeren te geloven dat zij worden opgelicht, zelfs als zij worden ingelicht door de politie. Dit alles maakt de fraude bijzonder lastig om aan te pakken.


Oorsprong van de 419-fraude in Nigeria

Het lijkt geen toeval dat de daders overwegend van Nigeriaanse afkomst zijn. De 419-fraude is ontstaan in een land met een tumultueuze geschiedenis en een diepgewortelde corruptie. Nigeria was rond de jaren 1980 een veelbelovend, bloeiend agrarisch land met ontwikkeld onderwijs. Door de grote beloften van de ruwe oliewinning gedurende die jaren, werden andere natuurlijke inkomstenbronnen steeds meer verwaarloosd en vierde de corruptie hoogtij. Na de oliecrash in de jaren negentig ontbrak het miljoenen jonge, hoogopgeleide Nigerianen met hoge toekomstverwachtingen opeens aan de mogelijkheden om hun ambities waar te maken. De plotseling instortende economie dwong de inwoners tot een jacht naar nieuwe overlevingsmogelijkheden. Tegen dit decor ontwikkelde de 419-fraude zich als een alternatief om snel (en mogelijk veel) geld te verdienen.
In het begin werd de fraude met name gepleegd door Nigerianen hoog op de maatschappelijke ladder en vooral gericht op buitenlandse zakenlieden. Deze werden met een ‘strikt vertrouwelijke’ brief of fax verleid om zogenoemde corrupte gelden van oliecontracten uit Nigeria te helpen sluizen, in ruil voor een fiks percentage van de corrupte som. Met de technologische ontwikkeling en de opkomst van het internet werd de 419-fraude opeens toegankelijk voor een bredere groep jonge, goed opgeleide Nigerianen zonder toekomstperspectief. Bovendien bedachten zij steeds nieuwe varianten op de oorspronkelijke 419-fraude, waarmee een grotere en bredere groep slachtoffers bereikt kon worden, in zowel binnen- als buitenland. Onder het mom van een beschikbare ‘erfenis’, een ‘winst in de loterij’ of een ‘uniek investeringsaanbod’ worden wereldwijd jaarlijks duizenden mensen gedupeerd.


Onzichtbaarheid is de sleutel

De modus operandi van de Nigeriaanse daders heeft alles te maken met onzichtbaar zijn en onzichtbaar blijven. Daarnaast draait het om flexibiliteit en (ogenschijnlijk) moeiteloos inspelen op opsporingsactiviteiten. Dit zien we terug in de structuur van de criminele netwerken, de financiële infrastructuren die zij gebruiken en de manier waarop zij de (potentiële) slachtoffers bejegenen.
Over de individuele daders is weinig bekend, maar over het functioneren van het criminele netwerk weten we het volgende. Hoewel de fraude in Nigeria is ontstaan, zijn de Nigeriaanse plegers in de loop der jaren uitgewaaierd over de rest van de wereld. De daders nestelen zich in de wereldwijd gevestigde Nigeriaanse gemeenschappen, die onderling met elkaar verbonden zijn. In Europa wordt de fraude op grote schaal gepleegd vanuit Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Amsterdam-Zuidoost staat bovendien bekend als het hart van de 419-fraude in Europa en volgens sommigen zelfs van de wereld. Het staat bekend als ‘veilige haven’ voor illegale migranten en criminele activiteiten. De (financiële) infrastructuur, de ligging van de Bijlmer ten opzichte van Schiphol en Engeland (van oudsher historisch verbonden met Nigeria) en het gepercipieerde softe justitiële beleid dragen bij aan haar populariteit. Insiders beweren dat bijna alle jonge mannen in de Nigeriaanse gemeenschap zich inlaten met 419-fraude.


De organisatiestructuur van de fraudeurs is niet te typeren als georganiseerde criminaliteit in de traditionele, hiërarchisch piramidale zin, hoewel de scams in eerdere jaren zouden worden aangestuurd door een ‘boss’ in Nigeria. Op basis van (internationale) opsporingsinformatie en van sleutelinformanten weten we dat de Nigeriaanse criminele groeperingen – zoals in Nederland aangetroffen – te typeren zijn als klein, plat en buitengewoon flexibel. De groep wordt zo klein mogelijk gehouden, om de winst te maximaliseren. De leden van een ‘cel’ zijn onderling inwisselbaar en wisselen ook per scam. Omdat iedereen elkaar in de Nigeriaanse gemeenschap kent en deze ook internationaal zeer hecht is, is het ook voor de criminele netwerken eenvoudig om iemand aan te trekken voor een ‘klus’.
Bovendien maken de fraudeurs veelvuldig gebruik van tussenpersonen om bijvoorbeeld transacties te ontvangen en te verplaatsen (zogenaamde ‘katvangers’2 en money mules) en ronselaars, voor het werven van dergelijke tussenpersonen. Met het gebruik van tussenpersonen worden de risico’s op ontdekking geminimaliseerd. Vermoedelijk spelen ronselaars en tussenpersonen een centrale rol in de netwerken, omdat zij voor verschillende cellen tegelijk hun diensten aanbieden.


Geldstromen

De ‘onkostenbetalingen’ van de slachtoffers worden in Nederland door de daders tegenwoordig veelal ontvangen via money transfers. De gelden worden vervolgens weer verplaatst via money transfers, met money mules (contante smokkel), in de vorm van exportgoederen of verstopt in goederen, of via ondergronds bankieren. Voor een deel gaat het geld terug naar Nigeria, maar vanwege de onzichtbaarheid van (een deel van) deze stromen, is het niet bekend hoeveel en waar het geld verder precies heen gaat. Wel zijn er verschuivingen zichtbaar in het gebruik van de financiële kanalen door de daders. Dit heeft alles te maken met de opsporingsaandacht die in de jaren tot 2008 is uitgegaan naar de criminaliteit en de geldstromen.


Vóór 2004 werden door de daders hoofdzakelijk bankrekeningen van katvangers gebruikt om de slachtoffergelden mee te ontvangen. Tussen 2004 en 2006 werd een opsporingsproject (genaamd Hyena) gericht op het identificeren en blokkeren van deze bankrekeningen. Vanaf 2004 werden 540 witwasrekeningen gedetecteerd, waarop zo’n 40 miljoen euro ontvangen was aan fraudegeld. De fraude ging echter onverminderd door en de fraudeurs stapten bovendien over op een ander systeem voor de ontvangst van de gelden: de money transfer. Eind 2006 werd een nieuw opsporingsproject gestart (Apollo), dat de fraudeactiviteiten vanuit een interregionale, thematische en multidisciplinaire aanpak moest verstoren. Hierbij was ook bijzondere aandacht voor de money transfers. Eind 2007 werd project Apollo, na 28 opsporingsonderzoeken en 112 aanhoudingen, afgesloten. Volgens verschillende bronnen zullen de 419-fraudeurs na een relatief korte periode van geringe activiteit echter weer verder gaan met hun fraudeactiviteiten. Daarbij wordt ook ondergronds bankieren genoemd als een groeiende methode om de ontvangen gelden te verplaatsen, onder meer vanwege de toegenomen aandacht en controle bij de money transfer-instellingen. Dit zou een verdere trend zijn naar het gebruik van meer onzichtbare financiële geldstromen. In dit licht wordt ook het toenemende gebruik van digitale valuta (E-currency) genoemd. De verschuivingen in de geldstromen onderstrepen het aanpassingsvermogen van de Nigeriaanse criminele netwerken aan bedreigingen van buitenaf.


Fysieke afstand

Kenmerkend voor de 419-fraude is vervolgens dat de daders een fysieke afstand tot het slachtoffer bewaren en jegens het slachtoffer geen fysiek geweld gebruiken, wat hun onzichtbaarheid verder vergroot. Bovendien benaderen zij bewust slachtoffers in een ander land dan vanwaar zij opereren, om opsporingsactiviteit te frustreren. Politie en justitie zijn immers gebonden aan internationale verdragen en de wet- en regelgeving in het eigen en het andere land.


Overigens kwam het in Nederland tot enkele jaren terug nog regelmatig tot face to face ontmoetingen met het slachtoffer, voor de zogenoemde ‘grote finale’ van een scam. Bij deze ontmoeting zou het slachtoffer eindelijk het beloofde bedrag overhandigd krijgen (maar niet zonder dat plots weer andere transactiekosten of andere onkosten betaald moesten worden). Ontmoetingen vonden vaak plaats in gehuurde bedrijfsruimtes of in hotels in de directe omgeving van Schiphol. Hier werden kosten noch moeite gespaard om een situatie te creëren waarin het slachtoffer overtuigd moest worden van de legitimiteit van het aanbod. De face to face ontmoetingen waren voor de politie (in samenwerking met de buitenlandse autoriteiten) een aanknopingspunt voor heterdaadarrestaties. Nadat er in 2007 opeens intensieve opsporingsaandacht ontstond voor de in Nederland verblijvende fraudeurs, zagen de opsporingsinstanties een afname van deze fysieke ontmoetingen. Volgens ingewijden is het echter goed mogelijk dat de daders tijdelijk ‘low profile’ opereren, of met hun ontmoetingen zijn uitgeweken naar andere locaties.


Dark number

Slachtoffers doen niet snel aangifte van de fraude. Het komt veelvuldig voor dat een buitenlands slachtoffer niet weet waar hij met zijn klacht of aangifte heen kan, of dat de plaatselijke politie niet weet wat ze met de aangifte moet doen. Bovendien draagt het slachtofferschap van 419-fraude inherent veel schaamte en schuldgevoel met zich mee. Slachtoffers steken soms hun hele vermogen plus dat van hun partner in het welslagen van de beloofde transactie en/of durven niet met dit slachtofferschap naar buiten te treden, want ‘wie trapt daar nou in?’. De angst voor secundair slachtofferschap (het oordeel van familieleden, vrienden en autoriteiten) is groot en daardoor blijven vele meldingen van slachtoffers achterwege. Hierdoor bestaat een blinde vlek over de ware omvang van slachtofferschap en de geleden schade.


Bedreigingen

Het succes en de flexibiliteit van de criminele netwerken hangt vermoedelijk sterk samen met de Nigeriaanse hechte sociale netwerkcultuur. De Nederlandse autoriteiten hebben echter geen zicht op het sociaalmaatschappelijke karakter van de Nigeriaanse gemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Het welslagen van de Nigeriaanse criminele netwerken ligt voor een belangrijk deel in hun inbedding in de naar buiten toe gesloten Nigeriaanse gemeenschap. Bovendien profiteren zij bij hun internationale criminele activiteiten van de internationale sociale cohesie van deze gemeenschappen.
Het via slachtoffermeldingen verkregen zicht op geldstromen via bankrekeningen en money transfers leverde tot dusverre de meest concrete aanknopingspunten om de Nigeriaanse criminele groeperingen mee te volgen en aan te pakken. Het gebruik van een alternatieve financiële infrastructuur zoals buitenlandse bankrekeningen, ondergronds bankieren en digitale valuta, vermindert het zicht op de 419-activiteit aanzienlijk. Dit is een tweede belangrijke bedreiging betreffende het volgen en aanpakken van de Nigeriaanse criminele netwerken.
Bovendien komt uit de verschillende opsporingsonderzoeken herhaaldelijk naar voren dat de 419-fraudeurs ook in verband worden gebracht met onder meer mensenhandel voor de prostitutie, drugssmokkel en voertuigcriminaliteit. Tevens ligt het in de verwachting dat ook andere criminele groeperingen het succes van de 419-fraude ruiken en dit gaan kopiëren. Dergelijke trends zijn vanuit Oost-Europa en Noord-Amerika reeds gedetecteerd en vormen daarmee een reële bedreiging.


Tot slot

Hoewel de intensieve opsporingsaandacht in de jaren 2004 tot 2007 heeft bijgedragen aan het in kaart brengen en verstoren van de 419-fraude, lijkt zij nog steeds een succes voor de daders. De verwachting van velen is dat de fraude zich verder zal blijven ontwikkelen in Nederland en daarbuiten, mogelijk ook op het gebied van andere criminaliteitsvormen. Het gemak waarmee de netwerken gestalte krijgen, veranderen en vervloeien met andere criminaliteitsvormen zet deze trend kracht bij. Een hechte internationale samenwerking, centrale registratie van de criminaliteit en verdere informatie- en kennisontwikkeling zijn enkele voorwaarden om de problematiek te kunnen aanpakken.
 


Y.M.M. Schoenmakers, E. de Vries Robbé & A.Ph. van Wijk (2009). Gouden bergen. Een verkennend onderzoek naar Nigeriaanse 419-fraude: achtergronden, daderkenmerken en aanpak. Den Haag: Reed Business. ISBN: 9789035243729.
 


 

Bron: Het Tijdschrift voor de Politie, jrg. 71, nr. 7, 2009

1 De fraudevorm ontleent haar naam aan artikel 4.1.9 in het Nigeriaanse wetboek van strafrecht, waarin deze oplichting strafbaar is gesteld. De fraudeurs, meestal omschreven als ‘West Afrikaanse daders’, blijken dan ook vooral van Nigeriaanse afkomst te zijn.
2 Personen die tegen betaling hun bankrekening beschikbaar stellen voor de ontvangst van illegale gelden.

Voetnoten

68 reacties

Mijne heren,

Ik heb dit artikel toestuurt gekregen via een email van mijn bank de ABN AMRO nadat ik ze had gebeld. Er zou namelijk een een groot bedrag aan geld bij de bank in beheer staan wachtende om op mijn engelse rekening te worden gestort. De email die ik ontving bleek niet ven de ABN/AMRO afkomstig te zijn. Het onderzoeks team van de bank heeft mij toen geadviseerd om het te raporteren bij de metropolatan politie in de uk alwaar ik woon. Helaas wordt na mijn melding van slachtoffer van fraude hier niets aangedaan omdat ik zelf bereid willig geld heb gestuurd naar iemand die ik niet ken om dit geld grote geldberag op mijn rekening te laten storten en verderonderzoek naar de daders die zich in Ghana bevinden wordt niets gedaan.

Met vriendelijke groeten,
Dhr R Stalman
Ik heb een klacht over deze reactieRudi Stalman op 02 april 2011 13:00 uur
ik heb het zelfde ik ban was met een lening bezig in Nigeria en dat heeft al veel geld gekost ik wilde lenen 60000 euro geen probleem er moet alleen kosten betaald worden oké dacht ik dat vind ik dan niet erg een kleine transactie kosten.
en via de Western unie bank kan je maar 1000 euro per dag sturen dus elke als je geld moest over maken was 1100 of 1350 euro daar heb je dus 2 dagen voor nodig en als je te laat betaald krijg je een penalty en dat kost je ook weer geld.
of de truck is te helpen met betalen zeg maar ik betaal 1000 euro en hun die 350 euro en dan op het laatste moment in trekken wat er belooft is dus ben je weer een dag te laat met betalen en heb je weer een penalty van ettelijke honderden euro's aan je broek tot dat ze je hebben leeg gezogen en dan is het jammer geld weg.
of wel ik ben nu ongeveer 9500 euro kwijt en dan voor vrijdag nog eens 2000 euro betalen dat gaat niet lukken.
nu is mijn vraag is hier iets tegen te doen of het geld dat je hebt ingelegd terug te krijgen!!!
wie heeft hier antwoord op ik hoor het graag

Groet Ron gorter
Holland
Ik heb een klacht over deze reactieRon gorter op 05 september 2012 15:22 uur
R. Stalman en Ron Gorter,

Wat een sterk staaltje slecht Nederlands laten jullie hier zien.
In bijna elke zin staat wel wat.
Weten jullie zeker dat jullie niet zelf 419 scammers zijn?
Foei!
Ik heb een klacht over deze reactieLaura Overdevest op 07 juli 2014 01:30 uur
Brilliant Laura!
Ik heb een klacht over deze reactienietonline op 28 september 2014 07:13 uur
In het voorbijgaan dan.In september 2004 verloor ik ongeveer 2000 euro aan deze vorm van fraude. Het betrof hier dit keer een scam zonder koninklijke dramatis personae, noch met een loterij-element. Waar het in deze scam allemaal om draaide was een terminaal zieke zakenman. Hoewel dit geen preoccupatie van mij is geworden, ontdekte ik enkele jaren geleden de oorsprong van de foto's van de zogenaamde zakenman (één in shorts achter een notebook computer gezeten met een standaard met daaraan hangend een infuuszakje, een andere liggend in een ziekenhuisbed omringd met ziekenhuisapparatuur). Deze blijken uit het digitale dagboek van een toen al aan keelkanker overleden Amerikaan te zijn geript. In Oktober 2004 deed ik aangifte. De agent in burgerkleding nam zeker de tijd voor mij; maar zelfs toen ik op het politiebureau benadrukte dat ik mij had onthouden van het versturen van e-mails met scheldkanonnades of de con-artist ook zelfs maar een hint had gegeven dat ik aangifte zou gaan doen, bleef hij mij triomfantelijk toelachen. Voordat ik die 2000 euro - men had iets van 1,600 Engelse ponden nodig - door een joviale bankmedewerker in Amsterdam bij Western Union had laten parkeren had ik reeds om hulp gevraagd bij Hotmail en een docent van mij. Van Hotmail vernam ik niets; de tweede zei heel beleefd "dat is astronomisch bedrag" toen ik het bedrag in kwestie noemde. De school hier betreft een kleine Hbo-opleiding waar niemand zonder een toelatingsprocedure te hebben doorlopen aan wordt toegelaten. Ik moest ten behoeve van deze toelatingsprocedure een aantal keer uit Friesland komen. Ik had nog geen OV-kaart. Het was in een verlaten klaslokaal toen ik hem dit vertelde. Het was echter alsof ik een vreemde was die hem op straat had aangeklampt. Een student die blijkbaar interessant genoeg is bevonden om toe te laten laat je toch niet eerder het gebouw verlaten totdat je de tekenen van opluchting in de student ziet waarvoor de student zich tot ons wendde? Het was ook kort na dit interview dat ik mijn nog volledig onaangeroerde Studentenlening aansprak. Ik had hier anders rijlessen mee bekostigd. Ongetwijfeld dacht de agent in burger: "Zo jong, en op kamers in Amsterdam? Oh, die is dit binnen een maand allemaal alweer vergeten". Ironies of ironies: juist mijn hoop om, in plaats van voortdurend tamelijk arrogante mensen in belabberd Engels hun uitingen van kunstnijverheid te moeten horen toelichten, alsnog een echte, daadwerkelijk interessante opleiding te kunnen volgen, was hetgeen dat mij voor deze scam kwetsbaar maakte. In April 2004, toen ik op een zaterdagochtend wederom naar Amsterdam was getogen om te tonen wat ik van mijn opdrachten had gemaakt, zei een van de docenten – een echte Bohemien, iemand die precies weet hoe de wereld in elkaar steekt – nog gekscherend iets van “straks halen we het Paard van Troje binnen”. Dezelfde docent zei aan het einde van dit treffen: “mooi je te hebben ontmoet”. Het was niet deze docent die ik destijds in kennis stelde van wat mijn wereld bijna elf jaar geleden voor een paar weken volkomen op z’n kop zette. De docent die benaderde was een docent die het vak filosofie verzorgde. Minst van al zijn collega’s scheen deze man in de ban te zijn van de “bevlogenheid” dat zo kenmerkend was voor zijn collega’s. Ik heb de opleiding niet afgemaakt. Er is een tijd geweest dat, elke keer wanneer ik een formulier in moest vullen voor het een of ander, ik naast mijn geboorte datum nog andere datum wilde zetten, namelijk 12 april 2005. Waarom "2005" en niet oktober of november 2004? Omdat pas toen ik in de lente van 2005 nog steeds niets had vernomen van de docent die mij veel pijnlijke herinneringen had kunnen besparen, ik mij bewust werd van het "secundair slachtofferschap". Op een vroege zaterdagochtend in 2006 passeerde ik een Nederlandse schrijver die in een kiosk aan de Beethovenstraat ter hoogte van de Gerrit van der Veenstraat door een tijdschrift bladerde. Toen ik achttien was wou ik dat deze man een vriend van mij was. Nu wenste ik hem niet eens goedemorgen. Pas in september 2009 begon ik in Friesland weer met een Mbo-opleiding. Ook deze opleiding heb ik niet afgemaakt. Ik had dit reeds in 2005 moeten doen, maar in plaats hiervan hernieuwde ik mijn inschrijving aan de kunstacademie met een tweede jaar toen ik hiervoor het benodigde formulier toegezonden had gekregen, in juni 2005. Dit is alles wat ik even kwijt wilde. Zowel mijn naam als het achtergelaten e-mail adres zijn uitsluitend bedacht om dit bericht achter te kunnen laten.

Alexander
Ik heb een klacht over deze reactieAlexander Wichman op 16 juli 2015 15:08 uur
Hallo, Am Tamara Smith, een onderhandse lening geldschieter ik geven lening aan degenen
die behoefte van de lening, en degenen die willen een nieuw bedrijf te starten
geven persoonlijke leningen, zakelijke leningen, Student Loans and Company
Leningen. Ondertussen mijn stoort en zusters ben bereid om u te helpen met
het bedrag dat u nodig hebt als lening wat je hoeft te doen is het invullen
het onderstaande formulier in en contact met me vandaag op: tamara.money.lender@gmail.com

Lening aanvraagformulier in te vullen en terug

Opmerkingen: Minimum bedrag van de lening 5000 en maximale bedrag van de lening 500.000

Voornaam ........................................
Achternaam.................................
Seks......................................
Leeftijd..........................
Staat..............................................
Land ................. ....................
Bezetting............................................
Maandelijks inkomen..........................................
Bedrag Nodig ...........................................
Duur..........................................
Godsdienst............................................
Telefoonnummer + ..................................
Mobile Number + ....................................

Groeten
De heer Tamara Smith
E-mail: tamara.money.lender@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieTamara Smith op 16 november 2015 08:47 uur
klaar voor alle mensen in moeilijke situaties

Wij bieden u beschikbaar lening van 2000,00 Euro 500.000,00 zeer eenvoudige omstandigheden. We maken ook investeringen en leningen tussen bepaalde
  Wij staan bieden alle soorten kredieten op korte, middellange en lange termijn in samenwerking
Met onze advocaat. We weten niet uw gebruik en onze transfers worden geleverd door
Een bank voor de transactie beveiliging. Voor al uw vragen
Voorstellen van de tarieven en de betalingen van de tranche basis.
  Tot slot, voor meer begrip kunt u contact met mij op
  mail: marceldevigne0@hotmail.com
Onze wesbs websites: globalfinanceconception.webs.com
dank u
Ik heb een klacht over deze reactieMARCEL DEVIGNE op 23 november 2015 14:41 uur
hallo Nederlandse bevolking deelde ik gewoon goed nieuws met jullie vooral u, die behoefte hebben aan een financiële. Ik ontmoette een Abygaiel, financieel me een lening van € 47.000 met een tarief van 4% per jaar. Ik kreeg de lening binnen 72 uur.
Ze is eerlijk en ernstig. Voor degenen die in nood contact opnemen met:
abyabygaelle@gmail.com
voor degenen die willen meer informatie contact met mij op voor meer informatie:
alicebeneth@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiealice op 01 juni 2016 18:36 uur
Zulke advertenties staan ook op prikbord Zeelandnet. Het is gewoon oplichterij. Al heb je geld nodig, trap er NIET in met deze MOOIE PRAATJES
Ik heb een klacht over deze reactieGerda op 07 augustus 2016 11:33 uur
Heeft u een dringend lening nodig hebt van een God vrezen lening kredietverstrekker, niet alleen een christen, maar een beleiver, en u ook een lening geldschieter die je kunt vertrouwen en vertrouwen op, zorgen niet meer hier komt de kans dat je hebt gewacht.
Kindly contact (adamsexcelloanfirm09@gmail.com) onmiddellijk, zodat uw lening kunnen geven om u zonder enige vorm van vertraging GOD BLESS
Ik heb een klacht over deze reactieAdams op 23 augustus 2016 20:47 uur

Als u denkt over een Business / investeringskrediet , Apex Finance is hier voor u : apexquickfinance@outlook.com

We bieden meer dan $ 180.000.000 in het bedrijfsleven leningen aan meer dan 15.000 ondernemers net als jij. We gebruiken onze eigen aangewezen risico -technologie om u te voorzien van de juiste zakelijke lening, zodat u uw bedrijf kan groeien .

Indien u interesse hebt , neem dan contact met ons op via :
apexquickfinance@outlook.com
___________________________
Onze diensten zijn snel en betrouwbaar , leningen worden goedgekeurd binnen 72 uur na succesvolle toepassing . Wij bieden leningen van een minimum van $ 5000 tot een maximum van $ 20 miljoen.

Wij zijn gecertificeerd en uw privacy is 100 % veilig bij ons . Geen zorgen meer over uw leningen of financiën.

Contacteer ons vandaag via :
apexquickfinance@outlook.com
Ik heb een klacht over deze reactieMR DERON GEORGE op 25 augustus 2016 02:30 uur
Bent u op zoek naar een echte lening ?? Heeft u behoefte aan een lening van welke aard dan ook en om welke reden ?? Bent u op zoek naar een nieuw huis te kopen en u een lening nodig ?? We zijn eindelijk hier om te helpen als we bieden een betrouwbare leningen tegen slechts 2% rente. Geïnteresseerde leners zijn om nu contact met ons op (Freemanloanfinance@gmail.com), www.Freemanfinance.webs.com en krijg er leningen vandaag.

Bedankt.
Jamie Freeman
Website: www.Freemanfinance.webs.com
telefoon: +13234024181
Ik heb een klacht over deze reactieFreeman Finance op 06 september 2016 12:15 uur
getuigenis van het krediet tussen name

Hallo, zijn de echte mensen degenen die tot hun redding komen

vergelijkbaar wanneer zij lijden. Deze man gaf me een lening van 70.000€ zonder helemaal

me bemoeilijken de taak op het niveau van de stukken gevraagd door banken tijdens de

leningsaanvragen. Bent u in financiële nood, dankzij hem heb ik

Vandaag de super markt op de hoek, hij is mijn Verlosser en ik weet het echt niet

niet wat te doen dat is de reden waarom ik vandaag heb besloten om te getuigen namens hem

U kunt contact met hem via e-mail en volg de instructies en u tevreden zult zijn

binnen 48 uur maximale. Ik kan bevestigen en vanaf dat moment gebeurde dat u hebt

moet een lening neem contact op met hem. Dus jullie die in

de noodzaak mij kunt u schrijven naar hem en verklaren uw situatie het

kon u helpen haar mail: Igorbrcina@firemail.at
Ik heb een klacht over deze reactiefrederic op 27 september 2016 05:00 uur
Je hebt een echte lening voor zakelijke doeleinden of projecten, contact opnemen met uw schuld heer Chris Richard betaalt nu een echte leningen via e-mail: Chris Richardloanfirm@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieMr Chris Richard op 27 september 2016 20:50 uur
Hallo meneer en mevrouw

Voor al diegenen die in nood van de lening, neem dan contact op met de heer Patrick Benard, want het is een bijzonder eerlijk en spraak. Ik ontmoette hem via een vriend die een lening van 35.000 € ontvangen en ik heb de mijne ook vorige week in het bedrag van 22.000 € .

Zelfs is verboden banking, hem, hij neemt het risico om u te geven. Dit is mijn getuigenis, en ik wil alle mensen die in nood zijn lening van de contactpersoon voor de lening.

Hier is zijn e-mail: patrbetran@gmail.com of nummer: +33 6 44 67 22 78


Hartelijk dank aan u en aan de boodschap.


mevrouw LESUR
Ik heb een klacht over deze reactiealine op 23 november 2016 10:41 uur
lening bieden


U wordt geïnformeerd dat de heer Miotti Stefano Foundation momenteel het geven van leningen aan particulieren, bedrijven en samenwerking body met betaalbare 1% rente.

We kunnen veroorloven om u de lening te geven en deze lening zal u veel helpen in je leven. We maken een goede service aan onze klanten

Je bent in financiële problemen of opgeven? Heb je ooit naar beneden door de banken is veranderd of wilt u uw schulden te vereffenen aan uw factuur voor eens en altijd te betalen, het geld moet je het vaststellen van uw business.Here komen gelegenheid die je nooit mag missen. Hier is een grote kans waar u uw lening sneller en gemakkelijk te krijgen, kan je bouwen aan je eigen droom van de eigenaar van een onafhankelijke zakelijke en persoonlijke uitgegroeid tot een ondernemer.

Voor meer informatie, bezoek ons ??op de heer Miotti Stefano leningen FOUNDATION via e-mail op Miotti.stefanoloanfirm@hotmail.com contactgegevens hierboven. Wij garanderen u een transparante en efficiënte service.

Ik kan u helpen met een lening.


U bent verplicht om de volgende informatie te verstrekken aan ons in staat stellen door te gaan met uw lening.


Je volledige naam.....

Geleende bedrag nodig .......

Uw coountry .......

Uw maandelijkse inkomen

Bezetting ..........

Sex ........

Leeftijd.......

Adres.....

Terug te betalen duur .......

Telefoonnummer ..........

Contacteer ons vandaag nog via e-mail (miotti.stefanoloanfirm@hotmail.com)
Ik kan veroorloven om u deze lening

Dank je
De heer Miotti Stefano MD

Ik heb een klacht over deze reactielening bieden op 06 december 2016 03:14 uur
Als u financiële hulp nodig hebt en je weet niet wat te doen of wie Contacteer vertrouwen in ons vandaag voor meer informatie over hoe u uw droom lening te krijgen, neem dan contact met ons op over: FINANCIALSERVICESS@hotmail.com voor meer info
Ik heb een klacht over deze reactiePASTOR Luiz Barata op 24 december 2016 15:15 uur
Heeft u financiële bijstand nodig? We geven lening 2% met rente
rate, als je geïnteresseerd bent contact met ons op via e-mail:
(Cartercreditunionoffer.link@gmail.com) voor meer informatie.

* Commerciële leningen.
*Persoonlijke leningen.
* Business Leningen.
* Investeringen Leningen.
* Ontwikkeling leningen.
* Acquisitie Leningen.
* Bouw leningen.
* Business Leningen En nog veel meer:

Beste wensen

Mr. Carter Collins
Ik heb een klacht over deze reactieMr. Carter op 13 januari 2017 20:42 uur
Hallo
Ik bied vooral lening van 2.000 € tot 5.000.000 € aan iedereen kunnen terugbetalen met rente heeft een laag tarief van 3%. We zijn individuen die bieden leningen tussen particulieren die ernstige gevolgen hebben voor kleine bedrijven nodig hebben:
E-mail: louisjacquesmande@gmail.com
Biedingen
Ik heb een klacht over deze reactielouisjacquesmande op 26 januari 2017 05:56 uur
GETUIGENIS over hoe ik heb mijn lening Wonderbaarlijk VAN REAL leningen VANDAAG realloanstoday247@yahoo.com


Hallo allemaal, ik Yolanda Mecerceis een alleenstaande moeder van Dudelange in Luxemburg, zal ik ook op die grote getuigenis over hoe ik heb mijn lening van REAL leningen VANDAAG toen we uit ons huis werden verdreven toen ik mijn rekeningen niet meer kon betalen delen , Na opgelicht door diverse bedrijven op de lijn en zijn geweigerd een lening van mijn bank en een aantal andere credit union ik heb bezocht. mijn kinderen werden genomen door de pleegzorg, ik was helemaal alleen in de straat. Totdat er een dag dat ik schaamteloos liep in een oude school stuurman die mij voorgesteld aan REAL leningen VANDAAG COMPANY In eerste instantie heb ik haar vertelde dat ik ben niet bereid om elk risico van het aanvragen van een lening op de lijn meer nemen, maar ze verzekerden mij dat ik zal ontvangen mijn lening van hen. Op een tweede gedachte, als gevolg van mijn dakloosheid ik nam een ??proef en toegepast voor de lening, gelukkig voor mij ik kreeg een lening van $ 50,000.00 van {realloanstoday247@yahoo.com}. Ben blij dat ik nam het risico en toegepast voor de lening. mijn kinderen hebben gekregen terug naar mij en nu ik een eigen huis en een bedrijf van mijn eigen. Alle dank gaat uit naar REAL leningen VANDAAG COMPANY voor het geven van een betekenis aan mijn leven toen ik alle hoop had verloren.

Heeft u een lening dringend nodig? vriendelijk en snel contact REAL leningen VANDAAG COMPANY nu voor uw lening via e-mail: (realloanstoday247@yahoo.com) ik denk dat andere mensen ook het geven van getuigenissen op deze zelfde eerlijke kredietgever.

Yolanda Mecerceis.
Ik heb een klacht over deze reactieYolanda Mecerceis. op 21 maart 2017 16:37 uur
Getuigenis van een lening van de verstandigen en geheime bonificatie, ook u kunt Weest deelnemer VAN HET!

Hallo een ieder, ik ben mevrouw Caro White op naam, een burger van de Verenigde Staten. Ik wil meteen dit medium gebruiken om het getuigenis van hoe de Heer mij heeft geleid tot de kredietgever en echte Legit lening die mijn leven van gras is veranderd aan de genade, van een niveau van ellende om een ??succesvolle vrouw, die nu kan bogen op een rijke uitgezonden, welvarend en gezond gelukkig leven zonder stress of financiële problemen. Vandaag ga ik nu beschouwd als een vrouw van eer. Na maanden van het proberen om een ??lening te krijgen op het internet, het was tevergeefs en ik toevallig te vallen in de handen van oplichting, die mij de som van $ 2000 opgelicht. En wanneer dit gebeurt, ik was zo verward en wanhopig en bidden tot God om mij te vinden om een ??echte, legit en echte leningsgeldschieter online die niet zal toevoegen aan mijn pijnen. Dus besloot ik om een ??vriend van mij die onlangs kreeg een lening online te bellen, we discussiëren over deze kwestie en voor onze conclusie vertelde hij me over een man genaamd Mr. Deacon Francis Johnson, die is de CEO van FRANCIS JOHNSON CORPORATIEVE lening bedrijf wereldwijd. Dus ik een aanvraag voor een lening voor het bedrag ($ 506,000.00), met een rente zo laag als 3% per jaar, en ik gaf ze mijn maximum corporation en zich houden aan de instructies gegeven aan mij door de instelling, en al snel, mijn lening goedgekeurd gemakkelijk zonder stress of vertraging, en alle voorbereidingen die werden gemaakt met betrekking tot de overdracht krediet en in minder dan twee (2) dagen van de lening gestort op mijn bankrekening. Mijn volk ver en dichtbij, is dit niet een geweldige getuigenis? Dit maakt me nu te geloven dat waar er slechte nog steeds zijn er goede en eerlijke degenen. Dus ik zou willen om u te adviseren die er die wil een echte en een echte lening veilig te stellen, om te behagen contact FRANCIS JOHNSON CORPORATIEVE lening bedrijf via het volgende e-mailadres: (Corporativeloancompany@gmail.com), heb ik altijd bidden dat God in de hemel om hem te zegenen voor de goede dingen die hij in mijn leven heeft gedaan. Nogmaals, wees voorzichtig bij het zoeken naar een online geldschieter velen zijn oplichting! Een ding dat ik altijd mensen vertellen is dat het aanvragen van een lening in deze instelling, moet u een volledig te goeder trouw en vertrouwen waardig te hebben.

Dank u en God zegene

      Getekend
Mrs. Caro White
Ik heb een klacht over deze reactieCARO WHITE op 26 maart 2017 16:54 uur
Ik dank degene die mij geholpen heeft mijn lening. Ik ben erg blij, want dankzij jullie heb ik erin geslaagd om mijn credit van 30000€ met een rente van 2%. Ik heb dit krediet bij deze meneer in een periode van 5 dagen. Als u wilt een lening dringend kunt u contact opnemen met deze persoon op dit e-mail adres: joclot15@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieangela op 29 maart 2017 08:59 uur
Het aanbod van lening tussen particulieren bestaat werkelijk… die dat u of ongeacht uw problemen bent, u een zakenman of een vrouw bent. U hebt behoefte aan fondsen om uw eigen onderneming te starten of anderen, hebt u een project waarvoor u financieringen beoogde; U wordt helaas geweigerd van de kredieten bij de banken voor verschillende oorzaken gezien. U bent bijzonder, eerlijk en van goede moraal. U beschikt over een inkomen dat u kan toelaten om aan uw maandelijkse afbetalingen voor te komen; Meer zorgen ben ik een religieuze particulier die over een kapitaal beschikt, ik wil uw in de vorm van terug te betalen lening op een maximumduur van 40 jaar aan een koers die van 2% ter beschikking stellen volgens het gevraagde bedrag gaat en de duur van vergoeding. Niet meer slechts één moment aarzelen want u zullen niet teleurgesteld worden. Als u echt in de behoefte bent, me zal willen schrijven door mail, door whatsapp, of ik direct noemen om uw verzoek in te dienen.

Neemt contact op
whatsapp: +33 6 44 68 96 12
Noemt telefonisch: +33 7 55 23 65 70
E mail:rolandgidarini@gmail.com
DE WEBSITE: globalfinanceinter.com
Ik heb een klacht over deze reactieroland op 30 maart 2017 19:21 uur
lening bieden

Heeft u financiële bijstand nodig? Bent u op zoek naar lening? Wij zijn hier om u te helpen. Of heb je geld nodig hebt om je eigen bedrijf te starten. Wij bieden alle soorten van lening tegen 1% rente. Als u geïnteresseerd bent om een lening te krijgen dan zijn vriendelijk schrijf ons met de lening requirement.contact ons ferdinandchristloanfirm@hotmail.com

Je volledige naam.....

Geleende bedrag nodig .......

Uw coountry .......

Uw maandelijkse inkomen

Beroep ..........

Sex ........

Leeftijd.......

Adres.....

Terug te betalen duur .......

Telefoonnummer ..........

Neem contact met ons op voor meer informatie (ferdinandchristloanfirm@hotmail.com)
Ik heb een klacht over deze reactielening bieden op 01 april 2017 05:10 uur
Testimony-- Loan offer

Testimony"" You should not miss this opportunity [My name is Mrs. Sandra Kate. I live in Canada and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family.I was in need of a loan of $50,000.00 to start my life all over again as i am a single Man with 3 kids.

I have been searching for a loan to settle my debts for the past three months all I met scammed and took my money until I finally met a God sent Lender.

I never thought that there are still genuine loan lenders on the internet but to my greatest surprise i got my loan without wasting much time.I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $50,000.00 Canada Dollar. He is a GOD fearing man, if you are in need of loan to solve your problems and you will pay back the loan please

contact him tell him that is Mrs.Sandra Kate that refer you to him. Contact Mr. Miotti Stefano, via email: (miotti.stefanoloanfirm@hotmail.com )
Ik heb een klacht over deze reactieTestimony-- Loan offer op 01 april 2017 05:19 uur

lening bieden

U wordt geïnformeerd dat de heer Pinto Jolanda Foundation momenteel het geven van leningen aan particulieren, bedrijven en samenwerking body met betaalbare 1% rente.
We kunnen veroorloven om u de lening te geven en deze lening zal u veel helpen in je leven. We maken een goede service aan onze klanten

Je bent in financiële problemen of opgeven? Heb je ooit naar beneden door de banken is veranderd of wilt u uw schulden te vereffenen aan uw factuur voor eens en altijd te betalen, het geld moet je het vaststellen van uw business.Here komen gelegenheid die je nooit mag missen. Hier is een grote kans waar u uw lening sneller en gemakkelijk te krijgen, kan je bouwen aan je eigen droom van de eigenaar van een onafhankelijke zakelijke en persoonlijke uitgegroeid tot een ondernemer.

Voor meer informatie, bezoek ons ??op de heer Pinto Jolanda leningen FOUNDATION via e-mail op pintojolanda.microloan@outlook.com contactgegevens hierboven. Wij garanderen u een transparante en efficiënte service.

Ik kan u helpen met een lening.

U bent verplicht om de volgende informatie te verstrekken aan ons in staat stellen door te gaan met uw lening.

Je volledige naam.....

Geleende bedrag nodig .......

Uw coountry .......

Uw maandelijkse inkomen

Beroep ..........

Sex ........

Leeftijd.......

Adres.....

Terug te betalen duur .......

Telefoonnummer ..........

Contacteer ons vandaag nog via e-mail (pintojolanda.microloan@outlook.com)
We kunnen veroorloven om u deze lening

Dank je
De heer Pinto Jolanda MD
Ik heb een klacht over deze reactielening bieden op 01 april 2017 05:22 uur
Hei
  Olen asetettiin kaikista vakavista yksittäisistä, rehellinen pystyy takaisinmaksukyky rahaa vaihtelevat € 5000 € 50.000.000 poikkeuksellisen nopeasti 2% vuodessa kuoletusajalla 1-30 vuotta .
  Lisätietoja:
  Sähköposti: facileemprunt@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiecaronjoel op 10 april 2017 15:33 uur
Hei
  Olen asetettiin kaikista vakavista yksittäisistä, rehellinen pystyy takaisinmaksukyky rahaa vaihtelevat € 5000 € 50.000.000 poikkeuksellisen nopeasti 2% vuodessa kuoletusajalla 1-30 vuotta .
  Lisätietoja:
  Sähköposti: facileemprunt@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiecaronjoel op 10 april 2017 15:34 uur
Hallo allemaal, mijn naam is silvia Miguel, ik kom uit de Verenigde staat, ben hier om te getuigen hoe ik mijn lening van MEI FIELD financieringsmaatschappij na veel valse kredietverstrekkers te ontkennen me de kans om een lening te krijgen hier in dit forum. hielp mij en mijn familie met een lening van 50.000 USD. Nadat ik verloor 1.000 US dollar aan oplichters. MEI FIELD FINANCE COMPANY DIRECTOR (Mr Nasmith JOHN) verzekeren me dat hij zou gaan om me te helpen, ik in eerste instantie weigerde te geloven, totdat hij eindelijk af te spreken met zijn belofte. Als je een echte lening zo dringend nodig als je wilt contact kan FIELD financieringsmaatschappij via zijn e-mail (loan3568@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiemiguel op 12 april 2017 15:47 uur
Heeft u leningen voor het project, investeringen, persoonlijke leningen, zakelijke leningen, hypotheken, leningen voor studenten, consolidatie leningen en leningen voor diverse project nodig? voor degenen die wensen om een lening te krijgen van ons bedrijf moeten contact opnemen met ons vandaag op (ericfinancee@gmail.com of ericfinancee@outlook.com) en krijg je lening vandaag.
Ik heb een klacht over deze reactieeric financee op 14 april 2017 12:14 uur
Aandacht!!!
Heeft u dringend lening? We geven lening aan geïnteresseerde particulieren
die op zoek zijn naar lening met goede trouw en met de rente van
3%. Bent u serieus behoefte aan een
dringende lening? dan bent u aan het juiste adres. We geven het bedrijfsleven
lening, persoonlijke lening, Xmas lening, en ga zo maar door. Neem contact met ons op voor uw lening
verzoeken voldoen aan uw
vraag en uit de financiële problemen te stellen. contact met ons op via

email voor de snelle en veilige lening:
         ALEXANDERKREDIT111@INBOX.LV

Dank zoals we wachten op uw reactie.
Alexander Comfort Loan.
Ik heb een klacht over deze reactieAlexander Comfort op 15 april 2017 16:05 uur
Heb je een lening nodig? Hier is een kans voor mensen in financiële problemen en degenen die financiële uplift in hun leven willen, we geven lening tegen een zeer redelijke rente, geven we alle soorten van lening schuld lening, zakelijke lening, medische lening, woningkrediet, student lening etc om de natie te helpen uit de financiële stress. Bedrijfsnaam: Credit Financial Thuis, Contacteer ons vandaag nog via E-mail voor financiële hulp: creditfinancierhome@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieCredit Financier Home op 20 april 2017 17:34 uur
Heb je een lening nodig? Heeft u 100% financiering nodig? ben je moe van
Zoeken en hypotheken, hebben door banken en andere partijen doorlopend afgewezen
Financiële instellingen, james scott lening ltd hulp is hier om uw schuld te maken
Vrij en we geven leningen aan bedrijven, bedrijven, industrie, persoonlijke,
Enz. Iedereen geïnteresseerd, ongeacht hun land, moet contact met ons opnemen
Voor hulp via email: jamesscottloanltd@gmail.com

Vul ons formulier in en vul uw aanvraagformulier in.
*Voornaam:........
*Achternaam:........
* Mobiel: .........
* Adres: ...........
*Stad :............
*Postcode :.....
* Land: ..........
* Tel: ..........
* Benodigde leningsbedrag ..........
* Lening Duur: .........
*Doel van de lening:..........
* Heeft u een lening aangevraagd voor: (Ja) (Nee)
* Beroep: ..........
Uw tevredenheid en financieel succes is ons doel en we hopen te horen
van jou.
Vriendelijke groeten
Ik heb een klacht over deze reactiejames scott op 20 april 2017 23:12 uur
Heb je een lening nodig? Heeft u 100% financiering nodig? ben je moe van
Zoeken en hypotheken, hebben door banken en andere partijen doorlopend afgewezen
Financiële instellingen, james scott lening ltd hulp is hier om uw schuld te maken
Vrij en we geven leningen aan bedrijven, bedrijven, industrie, persoonlijke,
Enz. Iedereen geïnteresseerd, ongeacht hun land, moet contact met ons opnemen
Voor hulp via email: jamesscottloanltd@gmail.com

Vul ons formulier in en vul uw aanvraagformulier in.
*Voornaam:........
*Achternaam:........
* Mobiel: .........
* Adres: ...........
*Stad :............
*Postcode :.....
* Land: ..........
* Tel: ..........
* Benodigde leningsbedrag ..........
* Lening Duur: .........
*Doel van de lening:..........
* Heeft u een lening aangevraagd voor: (Ja) (Nee)
* Beroep: ..........
Uw tevredenheid en financieel succes is ons doel en we hopen te horen
van jou.
Vriendelijke groeten
Ik heb een klacht over deze reactiejames scott op 20 april 2017 23:18 uur
Heb je een lening nodig om je rekeningen af te betalen of een nieuw bedrijf te starten, zoek dan niet meer mijn naam is de heer Robert, wij zijn een gecertificeerde lening Company die een of andere vorm van financiële bijstand biedt aan mensen die er behoefte aan hebben en hier is ons mail gevoel Vrij om ons een mail te sturen via: robertbensonloans@hotmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieRobert Benson op 22 april 2017 13:21 uur
Hallo Mijnheer/Mevrouw,
U had behoefte aan leningen van geld tussen particulieren om de financiële moeilijkheden het hoofd te bieden om tenslotte van de impasse weg te gaan die de banken, door het verwerpen van uw dossiers van kredietaanvraag veroorzaken? Ik ben een particulier van financiële deskundigen in staat u een lening aan het bedrag te doen dat u en met voorwaarden nodig hebt die u het leven zullen vergemakkelijken. U wordt, bankverboden in een kaartensysteem opgenomen en u hebt het voordeel van de banken niet of beter hebt u een project en financieringsbehoefte, een slecht dossier van krediet of behoefte aan geld om rekeningen, te investeren fondsen te betalen over de ondernemingen. Dan als u hebt behoefte aan lening van geld aarzelt niet om met me contact op te nemen om in meer weten over mijn voorwaarden zeer gunstig. dan ben ik de oplossing van uw problemen financieel ik aanbied van 5000€ aan 2.000.000€ met. Enocqjocelyne@hotmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieENOCQ op 23 april 2017 02:56 uur
Heb je een lening nodig om rekening te betalen, neem dan contact met ons op via email andmoris38@gmail.com voor meer info
Ik heb een klacht over deze reactieAnderson Morris op 24 april 2017 17:10 uur
Heb je financiele hulp nodig? Wij lenen met 2% rente
Prijs, als u geïnteresseerd bent contacteer ons via Email:
(Carterloanfinancialassistance@gmail.com) voor meer details.

* Commerciële leningen.
*Persoonlijke leningen.
* Bedrijfsleningen.
* Investeringen Leningen.
* Ontwikkelingsleningen.
* Acquisitie leningen.
* Bouwleningen.
* Bedrijfsleningen en veel meer:

Beste wensen
Meneer Carter Williams
Ik heb een klacht over deze reactieCarter Williams op 27 april 2017 01:11 uur
Hallo ik ben de heer Jerry Carl de schuldeiser van particuliere leningen, en ik ben hier om uw dromen waar te maken om een lening te krijgen. Heb je een lening dringend nodig? Heb je een lening nodig om je schulden te betalen? Heb je een lening nodig voor uitbreiding van je bedrijf of start je eigen bedrijf? Wij zijn hier voor u met een lage rentevoet van 2% en u kunt een krediet krijgen van $ 5.000 tot $ 100.000.000.00 het maximale leningsbedrag en tot 30 jaar de looptijd . Neem dan contact met ons op via ons email adres jerrycarlloans@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieJerry Carl op 28 april 2017 03:39 uur
Ben je je bank of andere financiën beroofd?
Lichaam?, Maak je geen zorgen meer, want dit bedrijf is hier om u te helpen
Uit zijn financiële problemen bieden wij leningen aan op 3% van onze
Klanten die meer willen betalen in de komende jaren. Als u
Zijn geïnteresseerd in het aanvragen van een lening, hieronder vermeld, vriendelijk stuur een
E-mail: (ernestfinancialhome@gmail.com)
 

Wij bieden de volgende soorten leningen aan:

* Credit ..
* .. Persoonlijke leningen
* Zakelijke leningen. .
* Beleggingslening ..
* Ontwikkelingsleningen ..
* Aankoop leningen ..
* Bouwleningen ..
* Leningen voor de aankoop van een auto ..
* Schuldconsolidatie leningen ..
* Internationale leningen ..
* Studentenleningen en meer zonder enige vertraging ....

Pas toe en ontvang de lening binnen 48 uur .. Niet te missen!
Wij kijken uit naar uw brief ......
Ik heb een klacht over deze reactieMr Ernest op 01 mei 2017 23:24 uur
Het krijgen van een legitieme lening is altijd een groot probleem geweest voor klanten die financieel probleem hebben en daar behoefte aan hebben. Het probleem van krediet en onderpand is iets dat klanten altijd zorgen maken over het zoeken naar een lening van een legitieme kredietgever. Maar .. we hebben dat verschil gemaakt in de kredietverlenende industrie. Wij kunnen een lening regelen van $ 10.500. Tot $ 9500.000.000 zo laag als 2% rente Reageer direct op deze email: kelvinsmithfunds@hotmail.com


Onze diensten omvatten de volgende:
Schuldconsolidatie
Tweede Hypotheek
Bedrijfsleningen
Persoonlijke leningen
Internationale leningen
Lening voor elk soort
Familie lening
ENZ

Geen sociale zekerheid en geen credit check, 100% Garantie. Al wat u hoeft te doen is, laat ons weten wat u precies wilt en we zullen zeker uw droom uitkomen. (KELVIN SMITH FONDS). Zegt JA wanneer je banken nee zeggen. Ten slotte financieren wij kleine schuldenlening, intermediairs, kleinschalige financiële instellingen voor onbeperkte kapitaal. Voor nadere details om te gaan over het verkrijgen van een lening contacteer ons, Reageer meteen op deze email: kelvinsmithfunds@hotmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiekelvin smith op 04 mei 2017 12:28 uur
Hallo,


Heb je dringend een lening nodig?
Bent u onder de huidige situatie in de problemen of dreigt deze door financiële uitdagingen? Wij kunnen u helpen!
Op deze manier geven wij u de mogelijkheid om een nieuwe ontwikkeling te nemen.
Als bedrijf willen we mensen die moeite hebben om hen te helpen een kans te geven.
Heb je een persoonlijke lening nodig, wil je herfinancieren, heb je een huislening nodig,
Auto leningen? Enz
Er is geen bedrag voor ons gek en de volwassenheid bepaalt met elkaar.
Geen verrassingen, geen extra kosten, maar alleen de overeengekomen bedragen en een rentevoet van 2% en niets anders.
Wacht niet langer, krijg uw lening vandaag binnen 42 uur ...... Gelieve het bedrag en het soort lening te vermelden dat u wilt lenen en wij zullen u contact opnemen met alle mogelijkheden. CONTACT ONS VANDAAG ..... .....
diegomartina650@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieDiego martina op 05 mei 2017 00:16 uur
Heb je een dringende lening nodig? Wilt u uw rekeningen betalen? Wil je
Financieel stabiel zijn? Het enige wat u hoeft te doen is om ons te contacteren voor meer
Informatie over hoe
Om te beginnen en de lening te krijgen die u wenst. Deze aanbieding is open voor alles wat dat wil
Terug te betalen op tijd en tegen een rentevoet van 3% mail ons gewoon
Email: creditunion000@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiecredit union op 06 mei 2017 03:34 uur
Ik wil Testify over Pastor Ericson die een Uitlener is

   Ik wilde mijn ziekenhuis bouwen en ik heb veel geld nodig om het gebouw te starten, dus ik vertelde mijn vriend die mij aan deze lener naam Pastoor Ericson heeft toegezegd toen ik hem vertelde hoeveel ik zo was, zodat we verder verwerken na het ondertekenen van het document Zou moeten zijn en ik had mijn bankgegevens en de lening werd overgemaakt naar mijn rekening als een lichaam of een dokter die een lening nodig heeft, contact opnemen met hem via e-mail Ericsonloanfirm@hotmail.com voor een lening

Dr.Eulalio Fabricio
Ik heb een klacht over deze reactieDr.Eulalio Fabricio op 06 mei 2017 06:27 uur
Ik wil mev Westhood bedanken voor het geven van een lening aan mij, ik heb een getuigenis gevonden van hoe een vriend een lening heeft ontvangen van apexloans en ik heb een lening aangevraagd en mijn lening gekregen. Als u een dringende lening vandaag nodig hebt, vermijd internet scammers vandaag om legitieme leningen via e-mail aan te vragen; apexloans@yahoo.com
Ik heb een klacht over deze reactielisa op 07 mei 2017 23:11 uur
Ons voorgestelde aanbod voor klanten is positief en volledig betrokken. Zo werken we bij ons met de maximale zekerheid om financiering te krijgen omdat we een A + -cijfer hebben in financiering. JCLF door de jaren heen is zeer gewaardeerd als een van de beste online bedrijven met een lagere rentevoet. Als u financiering nodig hebt, aarzel dan niet ons te contacteren via telefoon (267-405-5404) of email: jamescarlconsults@hotmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieDe heer James Carl op 09 mei 2017 10:31 uur
Heeft u onbetaalde facturen? Heeft u schulden die u wenst te verwijderen? Ben jij Financieel beneden en moet u een bedrijf oprichten? Heeft de bank Heb je gedaald als gevolg van je slechte krediet? Maak je geen zorgen meer als de Financial Advancement Services is bereid om u een lening te geven op laag Rentevoet. Als u geïnteresseerd bent in onze leningaanbod en wilt dat Aanvraag om een lening, contacteer ons vandaag door te antwoorden op dit bericht of
Stuur ons gewoon een email via: mrsmartinaloanfirm01@outlook.com
Ik heb een klacht over deze reactiemrs martina op 12 mei 2017 17:07 uur
Hallo Aanvrager

Bij de bevestiging van uw e-mail in aanvraag voor een lening ben ik blij
tot
Informeer u dat Kentloanfirm funds INC bereid zijn om u te lenen
Hoeveelheid geld dat u van deze vennootschap moet lenen
zonder
Elke credit check bij 2% tarief ... alles wat u moet doen is om
compleet
Het lening aanvraagformulier hieronder en stuur het terug naar ons, zodat we
Kan u de voorwaarden en / of terugbetalingen van de lening sturen
Scheduleer het
Duurt maximaal 1 uur voor het financieren van leningsfondsen en
Overgebracht naar onze klant, afhankelijk van uw samenwerking en hoe
snel
U reageert U moet het leningaanvraagformulier invullen, zodat we het kunnen
Ga door met de lening.
AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN LENING:
Voor-en achternaam:......................... ......
Land: ...................... ...................
Sate / Province: ................ ..................
echtelijk
Status: ....................... .............
Seks...........................................
Leeftijd: .......................... ..............
Telefoonnummers:...................... .............
Bedrag nodig: .......................
Bezetting:...................
Leningstijd: .....................
Maandinkomen:.......................
Doel van de lening:.........................
Heeft u een lening aangevraagd voor: .......................
Wanneer nodig:.......................
Hoe heb je over ons gehoord............
Jouw email:.......................
Begrijp je Engels.....................
Ik hoop snel van je te horen
Bedankt
Vriendelijke groeten
kentloanfirm2463@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiekent howard op 14 mei 2017 11:46 uur
Het spijt me, ik stuur u deze mail die als ongevraagde e-mail kwam in uw junk folder. Ik wil u gewoon op de hoogte stellen dat Frank Hassan Loan Limited momenteel 3% Lening biedt aan iedereen. Als u een soort financiering zoekt, neem dan contact met ons op via email: Fh.ltd16@yahoo.ca
Vul en retour ...
Naam:
land:
Mobiel nummer:
Leenbedrag :
Lening duur:
Klik alsjeblieft niet op het antwoord op deze e-mail, maar stuur alle antwoorden naar dit contactpersoon: Fh.ltd16@yahoo.ca
Ik heb een klacht over deze reactieFrank Hassan op 14 mei 2017 12:27 uur
Hallo,
Heb je een dringende lening nodig ??? Bent u in schuld? Heb je slecht krediet? Heb je een lening geweigerd door banken, heb je een lening nodig om zelf een bedrijf te starten? We geven leningen aan aan Mensen ondanks hun slechte / slechte Credit scores. Wij geven zowel zakelijke als persoonlijke leningen uit met een lange en korte looptijd van uw keuze met een lage rentevoet van 2% per annulering voor particulieren, bedrijven. Onze leningsprogramma is snel en betrouwbaar, vandaag van toepassing en krijgt direct veld terug.Our Leningen zijn goed verzekerd, 100% gegarandeerd en klanten zijn maximale beveiliging verzekerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via ons emailadres: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM) en ontvang vandaag uw lening.
Mevrouw magret james MD / CEO
E-mail: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
Ik heb een klacht over deze reactieMAGRET JAMES op 14 mei 2017 15:15 uur
Leningen voor allerlei doeleinden Wij bieden van een minimumbedrag van 10.000,00 Euro tot 10 miljoen Euro En tegen een lage rente van 3% Leningstermijn: 25 jaar maximum afhankelijk van het leningbedrag dat u nodig heeft. Klanten moeten ouder dan 18 zijn. Deze leningstransactie is 100% garantie voor serieuze klanten. Voor meer informatie over de lening kunt u contact met ons opnemen via email: mertainloanfirm07@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiemertain lincon op 14 mei 2017 18:13 uur
Heeft u een dringende lening nodig om uw bestaande rekeningen te betalen? Of u hebt een lening nodig om uw eigen bedrijf te starten, wenst een auto te kopen voor uw bedrijf. Dit is een kans met een rentevoet van 3% als u geïnteresseerd bent kunt u vandaag contact met ons opnemen voor een lening via Email: sabinhelps@gmail.com voor meer informatie!
Ik heb een klacht over deze reactieKarin Sabine op 15 mei 2017 16:23 uur
Heeft u een dringende lening nodig om uw financiële probleem op te lossen en moet u uw bedrijf opstarten of uw zakelijke voorzieningen verhogen? Zo ja, neem dan contact met ons op via email: tescobankloan1891@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieTesco Bank op 15 mei 2017 19:12 uur
Met spoed geld nodig? Wij helpen u verder!
Bent u door de huidige situatie in de problemen geraakt of dreigt u in de problemen te raken?
Via deze weg geven wij u de mogelijkheid om een nieuwe weg in te slaan.
Als vermogend persoon voel ik me verplicht mensen die het moeilijk hebben bij te staan en ze een kans te geven. Iedereen verdiend een nieuwe kans en aangezien de overheid het laat afweten, zal het van anderen moeten komen.
Geen enkel bedrag is te gek voor ons en de looptijd bepalen we in onderling overleg.
Geen verrassingen, geen extra kosten, maar gewoon de afgesproken bedragen en verder niks.
Wacht niet langer en reageer op dit bericht. Geef aan welk bedrag u wilt lenen en wij nemen contact met u op om alle mogelijkheden door te nemen. contact met ons op karlcarrey27@gmail.com

Met spoed geld nodig? Wij helpen u verder!
Ik heb een klacht over deze reactieKarl Carey op 17 mei 2017 19:47 uur
We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA.

Contact : Mr. Johnson Hatton
Email:johnsonhatton@gmail.com
Skype ID: johnson.hatton007

Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

All inquires to Mr. Johnson Hatton should include the following minimum information so I can quickly address your needs:

Complete contact information:
What exactly do you need?
How long do you need it for?
Are you a principal borrower or a broker?

Contact me for more details.

Johnson Hatton
Ik heb een klacht over deze reactieJohnson Hatton op 18 mei 2017 08:54 uur
Krijg onmiddellijke e-goedkeuring voor uw leningen.

Heb je financiële hulp nodig? Wij bieden allerlei leningen aan particulieren, bedrijven en samenwerkende instanties tegen een zeer lage rente per jaar hier bij HenryJames Multi-Finance Lening Agency. Als u geïnteresseerd bent, contacteer ons vandaag via: -

Email: henryjamesmultifinance@gmail.com

Tel: + 1985-200-3060.

Vriendelijke groeten,
VANAF: HenryJames Multi-Finance Lening Agency.
Ik heb een klacht over deze reactieHenryJames Multi-Finance Lening Agency op 18 mei 2017 22:43 uur
Bent u behoefte aan financiële hulp en je weet niet wat te doen of wie te contacteren vertrouwen in ons vandaag voor meer informatie over hoe u uw droom lening te krijgen, neem dan contact met ons op:siguret134@gmail.com
siguret134@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiePASTOR Luiz Barata op 20 mei 2017 16:04 uur
Mijn naam is Anthony Albert uit Verenigde Staten. Ik wil Ben Davies Company bedanken die mij heeft geholpen om een lening te krijgen. Ik heb de afgelopen drie maanden op zoek gegaan naar een lening om mijn schulden af te lossen, iedereen probeerde me van mijn geld te betwisten tot ik eindelijk Ben Davies Loan Service ontmoette. Dit bedrijf kon me een lening van 33.000 dollar geven. Hij kan u ook helpen. Hij heeft ook andere collega's van mij geholpen. Als u enige financiële hulp nodig hebt, neem dan contact op met zijn God verzonden bedrijf via email :( bendaviesloanfirm@yahoo.com) Ik geloof dat hij u kan helpen. Het bedrijf is vriendelijk van harte.
..
Ik heb een klacht over deze reactieAnthony Albert op 20 mei 2017 16:38 uur
[i]Hallo, u een noodkrediet zonder te vervallen in de handen van fraudeurs Hier voor de deur lening bedrijf onder de magere tijden icoon Nelson Mandela Hij is hier om u een lening die je gelukkig zal maken en maak je glimlach te geven Voor het aanvragen van de juiste lening nu in voor onze e-mailadres op (Pineheartloanfirm@gmail.com) Haast en solliciteer vandaag en krijgen een lening die u altijd al op zoek naar (Pineheartloanfirm@gmail.com)
Ik heb een klacht over deze reactieOlivia Marrice op 21 mei 2017 08:56 uur
Wilt u financiële vrijheid? Blijf dan in je bed zo lang als je wilt, en laat ons financieel team voor u werken bij STANDARD CREDIT ... Doe een legitieme lening aan op 3% rentevoet. Voor meer info contacteer ons via: standardcredit@protonmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieStandard Credit op 22 mei 2017 07:59 uur
Ik wil mev Westhood bedanken voor het geven van een lening aan mij, ik heb een getuigenis gevonden van hoe een vriend een lening heeft ontvangen van apexloans en ik heb een lening aangevraagd en mijn lening gekregen. Als u een dringende lening vandaag nodig hebt, vermijd internet scammers vandaag om legitieme leningen via e-mail aan te vragen; apexloans@yahoo.com
Ik heb een klacht over deze reactielisa op 22 mei 2017 22:17 uur
Het krijgen van een legitieme lening is altijd een groot probleem geweest voor klanten die financieel probleem hebben en daar behoefte aan hebben. De kwestie van krediet en zekerheden is iets dat klanten altijd zorgen maken over het zoeken naar een lening van een legitieme kredietgever. Maar .. we hebben dat verschil gemaakt in de kredietverlenende industrie. Wij kunnen een lening regelen van $ 10.500. Tot $ 9500.000.000 zo laag als 2% rente Reageer direct op deze email: kelvinsmithfunds@hotmail.com


Onze diensten omvatten de volgende:
Schuld Consolidatie
Tweede Hypotheek
Bedrijfsleningen
Persoonlijke leningen
Internationale leningen
Lening voor elk soort
Familie lening
ENZ

Geen sociale zekerheid en geen credit check, 100% Garantie. Al wat u hoeft te doen is, laat ons weten wat u precies wilt en we zullen zeker uw droom uitkomen. (KELVIN SMITH FONDS). Zegt JA wanneer je banken nee zeggen. Ten slotte financieren wij kleine schuldenlening, intermediairs, kleinschalige financiële instellingen voor onbeperkte kapitaal. Voor nadere details om te gaan over het verkrijgen van een lening contacteer ons, Reageer meteen op deze email: kelvinsmithfunds@hotmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiekelvin smith op 22 mei 2017 23:55 uur
Heb je een lening nodig tegen een zeer laag percentage van 2%? Wij geven een huislening uit, een bedrijfslening, een soort lening, geïnteresseerd, contacteer ons via email: arnoidweman@gmail.com voor meer informatie
Ik heb een klacht over deze reactieArnoid Weman op 23 mei 2017 20:45 uur
Heb je een lening tegen een lage rente nodig?
Heb je een slecht krediet?
Heb je geld nodig om een ??bedrijf te starten?
Heb je een autolening nodig?
Heb je een hypothecaire lening nodig?
Heb je een groot kapitaal nodig om een ??grootschalig bedrijf te starten?
Mijn naam is mevrouw Jennifer Renato, ik ben een particuliere kredietlener. financieel
Problemen zijn wat we hier zijn om te elimineren. Je hebt recht
Oplossing voor al deze! Voor meer informatie over lening en lening
Voorwaarden, stuur alstublieft een email. Alle vragen moeten worden aangepakt in de
Vorm van een formele email met onderstaande contactgegevens: Email via:
jenniferrenato@yahoo.com

Vul de onderstaande leningaanvraag in
1). Volledige namen:..............................
2). Land: ..............................
3). Staat:..............................
4). Plaats:..............................
5). Adres van aanvrager: ..............................
6). Telefoon:..............................
7). Seks:..............................
8). Burgerlijke staat:..............................
9). Beroep:..............................
10). Maandinkomen:
11). Leningen:..............................
12). Leningstijd: ..............................
13). Doel van de lening: .............................

Via e-mail: jenniferrenato@yahoo.com

Vriendelijke groeten,
Jennifer Renato
Ik heb een klacht over deze reactieJennifer Renato op 23 mei 2017 23:46 uur
Heb je een hypotheek tegen een lage rente nodig?
Heb je een slechte krediet?
Heb je geld nodig om een ??bedrijf te starten?
Heb je een autolening nodig?
Heb je een hypothecaire lening nodig?
Heb je een grote kapitaal nodig om een ??grootschalig bedrijf te starten?
Mijn naam is mevrouw Jennifer Renato, ik ben een particuliere kredietlener. financieel
Problemen zijn wat we hier zijn om te elimineren. Je hebt recht
Oplossing voor al deze! Voor meer informatie over leningen en leningen
Voorwaarden, stuur alstublieft een email. Alle vragen moeten worden aangepakt in de
Vorm van een formele email met onderstaande contactgegevens: Email via:
jenniferrenato@yahoo.com

Vul de onderstaande leningsaanvraag in
1). Volledige namen: ..............................
2). Land: ..............................
3). Staat: ..............................
4). Plaats: ..............................
5). Adres van aanvrager: ..............................
6). Telefoon: ..............................
7). Seks: ..............................
8). Burgerlijke staat: ..............................
9). Beroep: ..............................
10). Maandinkomen:
11). Leningen: ..............................
12). Leningstijd: ..............................
13). Doel van de lening: .............................

Via e-mail: jenniferrenato@yahoo.com

Vriendelijke groeten,
Jennifer Renato
Ik heb een klacht over deze reactieJennifer Renato op 24 mei 2017 01:58 uur
Heb je een lening tegen een lage rente nodig?
Heb je een slecht krediet?
Heb je geld nodig om een ??bedrijf te starten?
Heb je een autolening nodig?
Heb je een hypothecaire lening nodig?
Heb je een groot kapitaal nodig om een ??grootschalig bedrijf te starten?
Mijn naam is mevrouw Jennifer Renato, ik ben een particuliere kredietlener. financieel
Problemen zijn wat we hier zijn om te elimineren. Je hebt recht
Oplossing voor al deze! Voor meer informatie over lening en lening
Voorwaarden, stuur alstublieft een email. Alle vragen moeten worden aangepakt in de
Vorm van een formele email met onderstaande contactgegevens: Email via:
jenniferrenato@yahoo.com

Vul de onderstaande leningaanvraag in
1). Volledige namen:..............................
2). Land: ..............................
3). Staat:..............................
4). Plaats:..............................
5). Adres van aanvrager: ..............................
6). Telefoon:..............................
7). Seks:..............................
8). Burgerlijke staat:..............................
9). Beroep:..............................
10). Maandinkomen:
11). Leningen:..............................
12). Leningstijd: ..............................
13). Doel van de lening: .............................

Via e-mail: jenniferrenato@yahoo.com

Vriendelijke groeten,
Jennifer Renato
Ik heb een klacht over deze reactieJennifer Renato op 24 mei 2017 09:11 uur
Heb je een lening tegen een lage rente nodig?
Heb je een slecht krediet?
Heb je geld nodig om een ??bedrijf te starten?
Heb je een autolening nodig?
Heb je een hypothecaire lening nodig?
Heb je een groot kapitaal nodig om een ??grootschalig bedrijf te starten?
Mijn naam is mevrouw Jennifer Renato, ik ben een particuliere kredietlener. financieel
Problemen zijn wat we hier zijn om te elimineren. Je hebt recht
Oplossing voor al deze! Voor meer informatie over lening en lening
Voorwaarden, stuur alstublieft een email. Alle vragen moeten worden aangepakt in de
Vorm van een formele email met onderstaande contactgegevens: Email via:
jenniferrenato@yahoo.com

Vul de onderstaande leningaanvraag in
1). Volledige namen:..............................
2). Land: ..............................
3). Staat:..............................
4). Plaats:..............................
5). Adres van aanvrager: ..............................
6). Telefoon:..............................
7). Seks:..............................
8). Burgerlijke staat:..............................
9). Beroep:..............................
10). Maandinkomen:
11). Leningen:..............................
12). Leningstijd: ..............................
13). Doel van de lening: .............................

Via e-mail: jenniferrenato@yahoo.com

Vriendelijke groeten,
Jennifer Renato
Ik heb een klacht over deze reactieJennifer Renato op 24 mei 2017 09:13 uur
Hallo beste waardevolle klanten,

Welkom bij Eco Teck Company Plc, zoek je een lening om je te betalen
Facturen en financiering of investeringen in het project? We publiceren een
Internationale lening bedrijven en particulieren die zijn afgesloten voor
Banken en andere financiële instellingen zorgen niet meer voor contact met u
Vandaag en krijg uw krediet snel en gemakkelijk zoals u nu van toepassing bent.

Wij bieden allerlei lening nu zakelijke leningen en nog veel meer: als u bent
Zeer geïnteresseerd in het krediet
Aanbod, neem dan contact met ons op bij de email id hieronder:
E-mail: ecoteckcompanyplc@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieEco Teck op 26 mei 2017 02:11 uur

Reageer op dit artikel