Gouden bergen: het succesverhaal van de 419-fraude

Door Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk en Cees Schep, 01 augustus 2009 15:45 uur22 Waardering:

Gouden bergen: het succesverhaal van de 419-fraude ‘This email is to notify you that your Email Address attached to a Ticket Number (106012) has won an Award Sum of 1,000,000.00 Euros (One Million euro) in an Email Sweepstakes program held on the 9th of January 2008.’ Dit is een voorbeeld van een 419-fraude e-mail, in het buitenland ook wel bekend als advance fee fraud (voorschotfraude). De daders proberen meestal per e-mail of brief duizenden potentiële slachtoffers met een groot geldbedrag te verleiden tot het betalen van bepaalde ‘onkosten’ 1.

Wereldwijd worden vanuit Nederland, maar ook vanuit andere landen, mensen gedupeerd voor honderdduizenden tot miljoenen euro’s.
In opdracht van het Programma Politie en Wetenschap is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de Nigeriaanse 419-fraude. Centraal stonden de vragen wie de Nigeriaanse daders en slachtoffers van de 419-fraude zijn en hoe de daders vanuit hun criminele netwerken opereren.


419-fraude en haar slachtoffers

De daders die opereren vanuit Nederland richten zich met name op slachtoffers in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Italië en andere Europese landen. De in veel gevallen oudere slachtoffers blijken veelal hoog opgeleid, maar niet berekend op dergelijke oplichting en worden op geraffineerde wijze in de val gelokt. Of iemand op het aanbod reageert, hangt onder meer samen met onwetendheid over de fraude en iemands persoonlijke situatie op dat moment (financieel en/of emotioneel). Slachtoffers reageren vanuit het idee dat het aanbod onwaarschijnlijk is, maar niet onmogelijk. Reageren kan geen kwaad, zo wordt gedacht. De technieken die de daders vervolgens gebruiken om het vertrouwen van de slachtoffers te winnen, spelen een grote rol bij het welslagen van de fraude. De correspondentie met een slachtoffer wordt zorgvuldig opgebouwd rond dit vertrouwen. Wanneer het slachtoffer is ‘binnengehaald’, wordt een eerste ‘onkostenbetaling’ gevraagd om de beloofde transactie uit te kunnen voeren. Na een eerste betaling worden deze onkostentransacties verder opgevoerd totdat een slachtoffer niet meer verder kán betalen of zich realiseert dan wel wordt gewaarschuwd dat hij wordt opgelicht. Er zijn gevallen bekend waarin individuele slachtoffers honderdduizenden euro’s zijn kwijtgeraakt. Ook worden personen herhaaldelijk slachtoffer van verschillende vormen van fraude. De 419-fraudeurs zouden zogenoemde ‘suckerlists’, lijsten van deze slachtoffers bijhouden en deze tegen betaling uitwisselen. Bovendien komt het regelmatig voor dat slachtoffers weigeren te geloven dat zij worden opgelicht, zelfs als zij worden ingelicht door de politie. Dit alles maakt de fraude bijzonder lastig om aan te pakken.


Oorsprong van de 419-fraude in Nigeria

Het lijkt geen toeval dat de daders overwegend van Nigeriaanse afkomst zijn. De 419-fraude is ontstaan in een land met een tumultueuze geschiedenis en een diepgewortelde corruptie. Nigeria was rond de jaren 1980 een veelbelovend, bloeiend agrarisch land met ontwikkeld onderwijs. Door de grote beloften van de ruwe oliewinning gedurende die jaren, werden andere natuurlijke inkomstenbronnen steeds meer verwaarloosd en vierde de corruptie hoogtij. Na de oliecrash in de jaren negentig ontbrak het miljoenen jonge, hoogopgeleide Nigerianen met hoge toekomstverwachtingen opeens aan de mogelijkheden om hun ambities waar te maken. De plotseling instortende economie dwong de inwoners tot een jacht naar nieuwe overlevingsmogelijkheden. Tegen dit decor ontwikkelde de 419-fraude zich als een alternatief om snel (en mogelijk veel) geld te verdienen.
In het begin werd de fraude met name gepleegd door Nigerianen hoog op de maatschappelijke ladder en vooral gericht op buitenlandse zakenlieden. Deze werden met een ‘strikt vertrouwelijke’ brief of fax verleid om zogenoemde corrupte gelden van oliecontracten uit Nigeria te helpen sluizen, in ruil voor een fiks percentage van de corrupte som. Met de technologische ontwikkeling en de opkomst van het internet werd de 419-fraude opeens toegankelijk voor een bredere groep jonge, goed opgeleide Nigerianen zonder toekomstperspectief. Bovendien bedachten zij steeds nieuwe varianten op de oorspronkelijke 419-fraude, waarmee een grotere en bredere groep slachtoffers bereikt kon worden, in zowel binnen- als buitenland. Onder het mom van een beschikbare ‘erfenis’, een ‘winst in de loterij’ of een ‘uniek investeringsaanbod’ worden wereldwijd jaarlijks duizenden mensen gedupeerd.


Onzichtbaarheid is de sleutel

De modus operandi van de Nigeriaanse daders heeft alles te maken met onzichtbaar zijn en onzichtbaar blijven. Daarnaast draait het om flexibiliteit en (ogenschijnlijk) moeiteloos inspelen op opsporingsactiviteiten. Dit zien we terug in de structuur van de criminele netwerken, de financiële infrastructuren die zij gebruiken en de manier waarop zij de (potentiële) slachtoffers bejegenen.
Over de individuele daders is weinig bekend, maar over het functioneren van het criminele netwerk weten we het volgende. Hoewel de fraude in Nigeria is ontstaan, zijn de Nigeriaanse plegers in de loop der jaren uitgewaaierd over de rest van de wereld. De daders nestelen zich in de wereldwijd gevestigde Nigeriaanse gemeenschappen, die onderling met elkaar verbonden zijn. In Europa wordt de fraude op grote schaal gepleegd vanuit Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Amsterdam-Zuidoost staat bovendien bekend als het hart van de 419-fraude in Europa en volgens sommigen zelfs van de wereld. Het staat bekend als ‘veilige haven’ voor illegale migranten en criminele activiteiten. De (financiële) infrastructuur, de ligging van de Bijlmer ten opzichte van Schiphol en Engeland (van oudsher historisch verbonden met Nigeria) en het gepercipieerde softe justitiële beleid dragen bij aan haar populariteit. Insiders beweren dat bijna alle jonge mannen in de Nigeriaanse gemeenschap zich inlaten met 419-fraude.


De organisatiestructuur van de fraudeurs is niet te typeren als georganiseerde criminaliteit in de traditionele, hiërarchisch piramidale zin, hoewel de scams in eerdere jaren zouden worden aangestuurd door een ‘boss’ in Nigeria. Op basis van (internationale) opsporingsinformatie en van sleutelinformanten weten we dat de Nigeriaanse criminele groeperingen – zoals in Nederland aangetroffen – te typeren zijn als klein, plat en buitengewoon flexibel. De groep wordt zo klein mogelijk gehouden, om de winst te maximaliseren. De leden van een ‘cel’ zijn onderling inwisselbaar en wisselen ook per scam. Omdat iedereen elkaar in de Nigeriaanse gemeenschap kent en deze ook internationaal zeer hecht is, is het ook voor de criminele netwerken eenvoudig om iemand aan te trekken voor een ‘klus’.
Bovendien maken de fraudeurs veelvuldig gebruik van tussenpersonen om bijvoorbeeld transacties te ontvangen en te verplaatsen (zogenaamde ‘katvangers’2 en money mules) en ronselaars, voor het werven van dergelijke tussenpersonen. Met het gebruik van tussenpersonen worden de risico’s op ontdekking geminimaliseerd. Vermoedelijk spelen ronselaars en tussenpersonen een centrale rol in de netwerken, omdat zij voor verschillende cellen tegelijk hun diensten aanbieden.


Geldstromen

De ‘onkostenbetalingen’ van de slachtoffers worden in Nederland door de daders tegenwoordig veelal ontvangen via money transfers. De gelden worden vervolgens weer verplaatst via money transfers, met money mules (contante smokkel), in de vorm van exportgoederen of verstopt in goederen, of via ondergronds bankieren. Voor een deel gaat het geld terug naar Nigeria, maar vanwege de onzichtbaarheid van (een deel van) deze stromen, is het niet bekend hoeveel en waar het geld verder precies heen gaat. Wel zijn er verschuivingen zichtbaar in het gebruik van de financiële kanalen door de daders. Dit heeft alles te maken met de opsporingsaandacht die in de jaren tot 2008 is uitgegaan naar de criminaliteit en de geldstromen.


Vóór 2004 werden door de daders hoofdzakelijk bankrekeningen van katvangers gebruikt om de slachtoffergelden mee te ontvangen. Tussen 2004 en 2006 werd een opsporingsproject (genaamd Hyena) gericht op het identificeren en blokkeren van deze bankrekeningen. Vanaf 2004 werden 540 witwasrekeningen gedetecteerd, waarop zo’n 40 miljoen euro ontvangen was aan fraudegeld. De fraude ging echter onverminderd door en de fraudeurs stapten bovendien over op een ander systeem voor de ontvangst van de gelden: de money transfer. Eind 2006 werd een nieuw opsporingsproject gestart (Apollo), dat de fraudeactiviteiten vanuit een interregionale, thematische en multidisciplinaire aanpak moest verstoren. Hierbij was ook bijzondere aandacht voor de money transfers. Eind 2007 werd project Apollo, na 28 opsporingsonderzoeken en 112 aanhoudingen, afgesloten. Volgens verschillende bronnen zullen de 419-fraudeurs na een relatief korte periode van geringe activiteit echter weer verder gaan met hun fraudeactiviteiten. Daarbij wordt ook ondergronds bankieren genoemd als een groeiende methode om de ontvangen gelden te verplaatsen, onder meer vanwege de toegenomen aandacht en controle bij de money transfer-instellingen. Dit zou een verdere trend zijn naar het gebruik van meer onzichtbare financiële geldstromen. In dit licht wordt ook het toenemende gebruik van digitale valuta (E-currency) genoemd. De verschuivingen in de geldstromen onderstrepen het aanpassingsvermogen van de Nigeriaanse criminele netwerken aan bedreigingen van buitenaf.


Fysieke afstand

Kenmerkend voor de 419-fraude is vervolgens dat de daders een fysieke afstand tot het slachtoffer bewaren en jegens het slachtoffer geen fysiek geweld gebruiken, wat hun onzichtbaarheid verder vergroot. Bovendien benaderen zij bewust slachtoffers in een ander land dan vanwaar zij opereren, om opsporingsactiviteit te frustreren. Politie en justitie zijn immers gebonden aan internationale verdragen en de wet- en regelgeving in het eigen en het andere land.


Overigens kwam het in Nederland tot enkele jaren terug nog regelmatig tot face to face ontmoetingen met het slachtoffer, voor de zogenoemde ‘grote finale’ van een scam. Bij deze ontmoeting zou het slachtoffer eindelijk het beloofde bedrag overhandigd krijgen (maar niet zonder dat plots weer andere transactiekosten of andere onkosten betaald moesten worden). Ontmoetingen vonden vaak plaats in gehuurde bedrijfsruimtes of in hotels in de directe omgeving van Schiphol. Hier werden kosten noch moeite gespaard om een situatie te creëren waarin het slachtoffer overtuigd moest worden van de legitimiteit van het aanbod. De face to face ontmoetingen waren voor de politie (in samenwerking met de buitenlandse autoriteiten) een aanknopingspunt voor heterdaadarrestaties. Nadat er in 2007 opeens intensieve opsporingsaandacht ontstond voor de in Nederland verblijvende fraudeurs, zagen de opsporingsinstanties een afname van deze fysieke ontmoetingen. Volgens ingewijden is het echter goed mogelijk dat de daders tijdelijk ‘low profile’ opereren, of met hun ontmoetingen zijn uitgeweken naar andere locaties.


Dark number

Slachtoffers doen niet snel aangifte van de fraude. Het komt veelvuldig voor dat een buitenlands slachtoffer niet weet waar hij met zijn klacht of aangifte heen kan, of dat de plaatselijke politie niet weet wat ze met de aangifte moet doen. Bovendien draagt het slachtofferschap van 419-fraude inherent veel schaamte en schuldgevoel met zich mee. Slachtoffers steken soms hun hele vermogen plus dat van hun partner in het welslagen van de beloofde transactie en/of durven niet met dit slachtofferschap naar buiten te treden, want ‘wie trapt daar nou in?’. De angst voor secundair slachtofferschap (het oordeel van familieleden, vrienden en autoriteiten) is groot en daardoor blijven vele meldingen van slachtoffers achterwege. Hierdoor bestaat een blinde vlek over de ware omvang van slachtofferschap en de geleden schade.


Bedreigingen

Het succes en de flexibiliteit van de criminele netwerken hangt vermoedelijk sterk samen met de Nigeriaanse hechte sociale netwerkcultuur. De Nederlandse autoriteiten hebben echter geen zicht op het sociaalmaatschappelijke karakter van de Nigeriaanse gemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Het welslagen van de Nigeriaanse criminele netwerken ligt voor een belangrijk deel in hun inbedding in de naar buiten toe gesloten Nigeriaanse gemeenschap. Bovendien profiteren zij bij hun internationale criminele activiteiten van de internationale sociale cohesie van deze gemeenschappen.
Het via slachtoffermeldingen verkregen zicht op geldstromen via bankrekeningen en money transfers leverde tot dusverre de meest concrete aanknopingspunten om de Nigeriaanse criminele groeperingen mee te volgen en aan te pakken. Het gebruik van een alternatieve financiële infrastructuur zoals buitenlandse bankrekeningen, ondergronds bankieren en digitale valuta, vermindert het zicht op de 419-activiteit aanzienlijk. Dit is een tweede belangrijke bedreiging betreffende het volgen en aanpakken van de Nigeriaanse criminele netwerken.
Bovendien komt uit de verschillende opsporingsonderzoeken herhaaldelijk naar voren dat de 419-fraudeurs ook in verband worden gebracht met onder meer mensenhandel voor de prostitutie, drugssmokkel en voertuigcriminaliteit. Tevens ligt het in de verwachting dat ook andere criminele groeperingen het succes van de 419-fraude ruiken en dit gaan kopiëren. Dergelijke trends zijn vanuit Oost-Europa en Noord-Amerika reeds gedetecteerd en vormen daarmee een reële bedreiging.


Tot slot

Hoewel de intensieve opsporingsaandacht in de jaren 2004 tot 2007 heeft bijgedragen aan het in kaart brengen en verstoren van de 419-fraude, lijkt zij nog steeds een succes voor de daders. De verwachting van velen is dat de fraude zich verder zal blijven ontwikkelen in Nederland en daarbuiten, mogelijk ook op het gebied van andere criminaliteitsvormen. Het gemak waarmee de netwerken gestalte krijgen, veranderen en vervloeien met andere criminaliteitsvormen zet deze trend kracht bij. Een hechte internationale samenwerking, centrale registratie van de criminaliteit en verdere informatie- en kennisontwikkeling zijn enkele voorwaarden om de problematiek te kunnen aanpakken.
 


Y.M.M. Schoenmakers, E. de Vries Robbé & A.Ph. van Wijk (2009). Gouden bergen. Een verkennend onderzoek naar Nigeriaanse 419-fraude: achtergronden, daderkenmerken en aanpak. Den Haag: Reed Business. ISBN: 9789035243729.
 


 

Bron: Het Tijdschrift voor de Politie, jrg. 71, nr. 7, 2009

1 De fraudevorm ontleent haar naam aan artikel 4.1.9 in het Nigeriaanse wetboek van strafrecht, waarin deze oplichting strafbaar is gesteld. De fraudeurs, meestal omschreven als ‘West Afrikaanse daders’, blijken dan ook vooral van Nigeriaanse afkomst te zijn.
2 Personen die tegen betaling hun bankrekening beschikbaar stellen voor de ontvangst van illegale gelden.

Voetnoten

22 reacties

Mijne heren,

Ik heb dit artikel toestuurt gekregen via een email van mijn bank de ABN AMRO nadat ik ze had gebeld. Er zou namelijk een een groot bedrag aan geld bij de bank in beheer staan wachtende om op mijn engelse rekening te worden gestort. De email die ik ontving bleek niet ven de ABN/AMRO afkomstig te zijn. Het onderzoeks team van de bank heeft mij toen geadviseerd om het te raporteren bij de metropolatan politie in de uk alwaar ik woon. Helaas wordt na mijn melding van slachtoffer van fraude hier niets aangedaan omdat ik zelf bereid willig geld heb gestuurd naar iemand die ik niet ken om dit geld grote geldberag op mijn rekening te laten storten en verderonderzoek naar de daders die zich in Ghana bevinden wordt niets gedaan.

Met vriendelijke groeten,
Dhr R Stalman
Ik heb een klacht over deze reactieRudi Stalman op 02 april 2011 13:00 uur
ik heb het zelfde ik ban was met een lening bezig in Nigeria en dat heeft al veel geld gekost ik wilde lenen 60000 euro geen probleem er moet alleen kosten betaald worden oké dacht ik dat vind ik dan niet erg een kleine transactie kosten.
en via de Western unie bank kan je maar 1000 euro per dag sturen dus elke als je geld moest over maken was 1100 of 1350 euro daar heb je dus 2 dagen voor nodig en als je te laat betaald krijg je een penalty en dat kost je ook weer geld.
of de truck is te helpen met betalen zeg maar ik betaal 1000 euro en hun die 350 euro en dan op het laatste moment in trekken wat er belooft is dus ben je weer een dag te laat met betalen en heb je weer een penalty van ettelijke honderden euro's aan je broek tot dat ze je hebben leeg gezogen en dan is het jammer geld weg.
of wel ik ben nu ongeveer 9500 euro kwijt en dan voor vrijdag nog eens 2000 euro betalen dat gaat niet lukken.
nu is mijn vraag is hier iets tegen te doen of het geld dat je hebt ingelegd terug te krijgen!!!
wie heeft hier antwoord op ik hoor het graag

Groet Ron gorter
Holland
Ik heb een klacht over deze reactieRon gorter op 05 september 2012 15:22 uur
R. Stalman en Ron Gorter,

Wat een sterk staaltje slecht Nederlands laten jullie hier zien.
In bijna elke zin staat wel wat.
Weten jullie zeker dat jullie niet zelf 419 scammers zijn?
Foei!
Ik heb een klacht over deze reactieLaura Overdevest op 07 juli 2014 01:30 uur
Brilliant Laura!
Ik heb een klacht over deze reactienietonline op 28 september 2014 07:13 uur
In het voorbijgaan dan.In september 2004 verloor ik ongeveer 2000 euro aan deze vorm van fraude. Het betrof hier dit keer een scam zonder koninklijke dramatis personae, noch met een loterij-element. Waar het in deze scam allemaal om draaide was een terminaal zieke zakenman. Hoewel dit geen preoccupatie van mij is geworden, ontdekte ik enkele jaren geleden de oorsprong van de foto's van de zogenaamde zakenman (één in shorts achter een notebook computer gezeten met een standaard met daaraan hangend een infuuszakje, een andere liggend in een ziekenhuisbed omringd met ziekenhuisapparatuur). Deze blijken uit het digitale dagboek van een toen al aan keelkanker overleden Amerikaan te zijn geript. In Oktober 2004 deed ik aangifte. De agent in burgerkleding nam zeker de tijd voor mij; maar zelfs toen ik op het politiebureau benadrukte dat ik mij had onthouden van het versturen van e-mails met scheldkanonnades of de con-artist ook zelfs maar een hint had gegeven dat ik aangifte zou gaan doen, bleef hij mij triomfantelijk toelachen. Voordat ik die 2000 euro - men had iets van 1,600 Engelse ponden nodig - door een joviale bankmedewerker in Amsterdam bij Western Union had laten parkeren had ik reeds om hulp gevraagd bij Hotmail en een docent van mij. Van Hotmail vernam ik niets; de tweede zei heel beleefd "dat is astronomisch bedrag" toen ik het bedrag in kwestie noemde. De school hier betreft een kleine Hbo-opleiding waar niemand zonder een toelatingsprocedure te hebben doorlopen aan wordt toegelaten. Ik moest ten behoeve van deze toelatingsprocedure een aantal keer uit Friesland komen. Ik had nog geen OV-kaart. Het was in een verlaten klaslokaal toen ik hem dit vertelde. Het was echter alsof ik een vreemde was die hem op straat had aangeklampt. Een student die blijkbaar interessant genoeg is bevonden om toe te laten laat je toch niet eerder het gebouw verlaten totdat je de tekenen van opluchting in de student ziet waarvoor de student zich tot ons wendde? Het was ook kort na dit interview dat ik mijn nog volledig onaangeroerde Studentenlening aansprak. Ik had hier anders rijlessen mee bekostigd. Ongetwijfeld dacht de agent in burger: "Zo jong, en op kamers in Amsterdam? Oh, die is dit binnen een maand allemaal alweer vergeten". Ironies of ironies: juist mijn hoop om, in plaats van voortdurend tamelijk arrogante mensen in belabberd Engels hun uitingen van kunstnijverheid te moeten horen toelichten, alsnog een echte, daadwerkelijk interessante opleiding te kunnen volgen, was hetgeen dat mij voor deze scam kwetsbaar maakte. In April 2004, toen ik op een zaterdagochtend wederom naar Amsterdam was getogen om te tonen wat ik van mijn opdrachten had gemaakt, zei een van de docenten – een echte Bohemien, iemand die precies weet hoe de wereld in elkaar steekt – nog gekscherend iets van “straks halen we het Paard van Troje binnen”. Dezelfde docent zei aan het einde van dit treffen: “mooi je te hebben ontmoet”. Het was niet deze docent die ik destijds in kennis stelde van wat mijn wereld bijna elf jaar geleden voor een paar weken volkomen op z’n kop zette. De docent die benaderde was een docent die het vak filosofie verzorgde. Minst van al zijn collega’s scheen deze man in de ban te zijn van de “bevlogenheid” dat zo kenmerkend was voor zijn collega’s. Ik heb de opleiding niet afgemaakt. Er is een tijd geweest dat, elke keer wanneer ik een formulier in moest vullen voor het een of ander, ik naast mijn geboorte datum nog andere datum wilde zetten, namelijk 12 april 2005. Waarom "2005" en niet oktober of november 2004? Omdat pas toen ik in de lente van 2005 nog steeds niets had vernomen van de docent die mij veel pijnlijke herinneringen had kunnen besparen, ik mij bewust werd van het "secundair slachtofferschap". Op een vroege zaterdagochtend in 2006 passeerde ik een Nederlandse schrijver die in een kiosk aan de Beethovenstraat ter hoogte van de Gerrit van der Veenstraat door een tijdschrift bladerde. Toen ik achttien was wou ik dat deze man een vriend van mij was. Nu wenste ik hem niet eens goedemorgen. Pas in september 2009 begon ik in Friesland weer met een Mbo-opleiding. Ook deze opleiding heb ik niet afgemaakt. Ik had dit reeds in 2005 moeten doen, maar in plaats hiervan hernieuwde ik mijn inschrijving aan de kunstacademie met een tweede jaar toen ik hiervoor het benodigde formulier toegezonden had gekregen, in juni 2005. Dit is alles wat ik even kwijt wilde. Zowel mijn naam als het achtergelaten e-mail adres zijn uitsluitend bedacht om dit bericht achter te kunnen laten.

Alexander
Ik heb een klacht over deze reactieAlexander Wichman op 16 juli 2015 15:08 uur
Hallo, Am Tamara Smith, een onderhandse lening geldschieter ik geven lening aan degenen
die behoefte van de lening, en degenen die willen een nieuw bedrijf te starten
geven persoonlijke leningen, zakelijke leningen, Student Loans and Company
Leningen. Ondertussen mijn stoort en zusters ben bereid om u te helpen met
het bedrag dat u nodig hebt als lening wat je hoeft te doen is het invullen
het onderstaande formulier in en contact met me vandaag op: tamara.money.lender@gmail.com

Lening aanvraagformulier in te vullen en terug

Opmerkingen: Minimum bedrag van de lening 5000 en maximale bedrag van de lening 500.000

Voornaam ........................................
Achternaam.................................
Seks......................................
Leeftijd..........................
Staat..............................................
Land ................. ....................
Bezetting............................................
Maandelijks inkomen..........................................
Bedrag Nodig ...........................................
Duur..........................................
Godsdienst............................................
Telefoonnummer + ..................................
Mobile Number + ....................................

Groeten
De heer Tamara Smith
E-mail: tamara.money.lender@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieTamara Smith op 16 november 2015 08:47 uur
klaar voor alle mensen in moeilijke situaties

Wij bieden u beschikbaar lening van 2000,00 Euro 500.000,00 zeer eenvoudige omstandigheden. We maken ook investeringen en leningen tussen bepaalde
  Wij staan bieden alle soorten kredieten op korte, middellange en lange termijn in samenwerking
Met onze advocaat. We weten niet uw gebruik en onze transfers worden geleverd door
Een bank voor de transactie beveiliging. Voor al uw vragen
Voorstellen van de tarieven en de betalingen van de tranche basis.
  Tot slot, voor meer begrip kunt u contact met mij op
  mail: marceldevigne0@hotmail.com
Onze wesbs websites: globalfinanceconception.webs.com
dank u
Ik heb een klacht over deze reactieMARCEL DEVIGNE op 23 november 2015 14:41 uur
hallo Nederlandse bevolking deelde ik gewoon goed nieuws met jullie vooral u, die behoefte hebben aan een financiële. Ik ontmoette een Abygaiel, financieel me een lening van € 47.000 met een tarief van 4% per jaar. Ik kreeg de lening binnen 72 uur.
Ze is eerlijk en ernstig. Voor degenen die in nood contact opnemen met:
abyabygaelle@gmail.com
voor degenen die willen meer informatie contact met mij op voor meer informatie:
alicebeneth@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactiealice op 01 juni 2016 18:36 uur
Zulke advertenties staan ook op prikbord Zeelandnet. Het is gewoon oplichterij. Al heb je geld nodig, trap er NIET in met deze MOOIE PRAATJES
Ik heb een klacht over deze reactieGerda op 07 augustus 2016 11:33 uur
Heeft u een dringend lening nodig hebt van een God vrezen lening kredietverstrekker, niet alleen een christen, maar een beleiver, en u ook een lening geldschieter die je kunt vertrouwen en vertrouwen op, zorgen niet meer hier komt de kans dat je hebt gewacht.
Kindly contact (adamsexcelloanfirm09@gmail.com) onmiddellijk, zodat uw lening kunnen geven om u zonder enige vorm van vertraging GOD BLESS
Ik heb een klacht over deze reactieAdams op 23 augustus 2016 20:47 uur

Als u denkt over een Business / investeringskrediet , Apex Finance is hier voor u : apexquickfinance@outlook.com

We bieden meer dan $ 180.000.000 in het bedrijfsleven leningen aan meer dan 15.000 ondernemers net als jij. We gebruiken onze eigen aangewezen risico -technologie om u te voorzien van de juiste zakelijke lening, zodat u uw bedrijf kan groeien .

Indien u interesse hebt , neem dan contact met ons op via :
apexquickfinance@outlook.com
___________________________
Onze diensten zijn snel en betrouwbaar , leningen worden goedgekeurd binnen 72 uur na succesvolle toepassing . Wij bieden leningen van een minimum van $ 5000 tot een maximum van $ 20 miljoen.

Wij zijn gecertificeerd en uw privacy is 100 % veilig bij ons . Geen zorgen meer over uw leningen of financiën.

Contacteer ons vandaag via :
apexquickfinance@outlook.com
Ik heb een klacht over deze reactieMR DERON GEORGE op 25 augustus 2016 02:30 uur
Bent u op zoek naar een echte lening ?? Heeft u behoefte aan een lening van welke aard dan ook en om welke reden ?? Bent u op zoek naar een nieuw huis te kopen en u een lening nodig ?? We zijn eindelijk hier om te helpen als we bieden een betrouwbare leningen tegen slechts 2% rente. Geïnteresseerde leners zijn om nu contact met ons op (Freemanloanfinance@gmail.com), www.Freemanfinance.webs.com en krijg er leningen vandaag.

Bedankt.
Jamie Freeman
Website: www.Freemanfinance.webs.com
telefoon: +13234024181
Ik heb een klacht over deze reactieFreeman Finance op 06 september 2016 12:15 uur
getuigenis van het krediet tussen name

Hallo, zijn de echte mensen degenen die tot hun redding komen

vergelijkbaar wanneer zij lijden. Deze man gaf me een lening van 70.000€ zonder helemaal

me bemoeilijken de taak op het niveau van de stukken gevraagd door banken tijdens de

leningsaanvragen. Bent u in financiële nood, dankzij hem heb ik

Vandaag de super markt op de hoek, hij is mijn Verlosser en ik weet het echt niet

niet wat te doen dat is de reden waarom ik vandaag heb besloten om te getuigen namens hem

U kunt contact met hem via e-mail en volg de instructies en u tevreden zult zijn

binnen 48 uur maximale. Ik kan bevestigen en vanaf dat moment gebeurde dat u hebt

moet een lening neem contact op met hem. Dus jullie die in

de noodzaak mij kunt u schrijven naar hem en verklaren uw situatie het

kon u helpen haar mail: Igorbrcina@firemail.at
Ik heb een klacht over deze reactiefrederic op 27 september 2016 05:00 uur
Je hebt een echte lening voor zakelijke doeleinden of projecten, contact opnemen met uw schuld heer Chris Richard betaalt nu een echte leningen via e-mail: Chris Richardloanfirm@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieMr Chris Richard op 27 september 2016 20:50 uur
Hallo meneer en mevrouw

Voor al diegenen die in nood van de lening, neem dan contact op met de heer Patrick Benard, want het is een bijzonder eerlijk en spraak. Ik ontmoette hem via een vriend die een lening van 35.000 € ontvangen en ik heb de mijne ook vorige week in het bedrag van 22.000 € .

Zelfs is verboden banking, hem, hij neemt het risico om u te geven. Dit is mijn getuigenis, en ik wil alle mensen die in nood zijn lening van de contactpersoon voor de lening.

Hier is zijn e-mail: patrbetran@gmail.com of nummer: +33 6 44 67 22 78


Hartelijk dank aan u en aan de boodschap.


mevrouw LESUR
Ik heb een klacht over deze reactiealine op 23 november 2016 10:41 uur
lening bieden


U wordt geïnformeerd dat de heer Miotti Stefano Foundation momenteel het geven van leningen aan particulieren, bedrijven en samenwerking body met betaalbare 1% rente.

We kunnen veroorloven om u de lening te geven en deze lening zal u veel helpen in je leven. We maken een goede service aan onze klanten

Je bent in financiële problemen of opgeven? Heb je ooit naar beneden door de banken is veranderd of wilt u uw schulden te vereffenen aan uw factuur voor eens en altijd te betalen, het geld moet je het vaststellen van uw business.Here komen gelegenheid die je nooit mag missen. Hier is een grote kans waar u uw lening sneller en gemakkelijk te krijgen, kan je bouwen aan je eigen droom van de eigenaar van een onafhankelijke zakelijke en persoonlijke uitgegroeid tot een ondernemer.

Voor meer informatie, bezoek ons ??op de heer Miotti Stefano leningen FOUNDATION via e-mail op Miotti.stefanoloanfirm@hotmail.com contactgegevens hierboven. Wij garanderen u een transparante en efficiënte service.

Ik kan u helpen met een lening.


U bent verplicht om de volgende informatie te verstrekken aan ons in staat stellen door te gaan met uw lening.


Je volledige naam.....

Geleende bedrag nodig .......

Uw coountry .......

Uw maandelijkse inkomen

Bezetting ..........

Sex ........

Leeftijd.......

Adres.....

Terug te betalen duur .......

Telefoonnummer ..........

Contacteer ons vandaag nog via e-mail (miotti.stefanoloanfirm@hotmail.com)
Ik kan veroorloven om u deze lening

Dank je
De heer Miotti Stefano MD

Ik heb een klacht over deze reactielening bieden op 06 december 2016 03:14 uur
Als u financiële hulp nodig hebt en je weet niet wat te doen of wie Contacteer vertrouwen in ons vandaag voor meer informatie over hoe u uw droom lening te krijgen, neem dan contact met ons op over: FINANCIALSERVICESS@hotmail.com voor meer info
Ik heb een klacht over deze reactiePASTOR Luiz Barata op 24 december 2016 15:15 uur
Heeft u financiële bijstand nodig? We geven lening 2% met rente
rate, als je geïnteresseerd bent contact met ons op via e-mail:
(Cartercreditunionoffer.link@gmail.com) voor meer informatie.

* Commerciële leningen.
*Persoonlijke leningen.
* Business Leningen.
* Investeringen Leningen.
* Ontwikkeling leningen.
* Acquisitie Leningen.
* Bouw leningen.
* Business Leningen En nog veel meer:

Beste wensen

Mr. Carter Collins
Ik heb een klacht over deze reactieMr. Carter op 13 januari 2017 20:42 uur
Hallo
Ik bied vooral lening van 2.000 € tot 5.000.000 € aan iedereen kunnen terugbetalen met rente heeft een laag tarief van 3%. We zijn individuen die bieden leningen tussen particulieren die ernstige gevolgen hebben voor kleine bedrijven nodig hebben:
E-mail: louisjacquesmande@gmail.com
Biedingen
Ik heb een klacht over deze reactielouisjacquesmande op 26 januari 2017 05:56 uur
GETUIGENIS over hoe ik heb mijn lening Wonderbaarlijk VAN REAL leningen VANDAAG realloanstoday247@yahoo.com


Hallo allemaal, ik Yolanda Mecerceis een alleenstaande moeder van Dudelange in Luxemburg, zal ik ook op die grote getuigenis over hoe ik heb mijn lening van REAL leningen VANDAAG toen we uit ons huis werden verdreven toen ik mijn rekeningen niet meer kon betalen delen , Na opgelicht door diverse bedrijven op de lijn en zijn geweigerd een lening van mijn bank en een aantal andere credit union ik heb bezocht. mijn kinderen werden genomen door de pleegzorg, ik was helemaal alleen in de straat. Totdat er een dag dat ik schaamteloos liep in een oude school stuurman die mij voorgesteld aan REAL leningen VANDAAG COMPANY In eerste instantie heb ik haar vertelde dat ik ben niet bereid om elk risico van het aanvragen van een lening op de lijn meer nemen, maar ze verzekerden mij dat ik zal ontvangen mijn lening van hen. Op een tweede gedachte, als gevolg van mijn dakloosheid ik nam een ??proef en toegepast voor de lening, gelukkig voor mij ik kreeg een lening van $ 50,000.00 van {realloanstoday247@yahoo.com}. Ben blij dat ik nam het risico en toegepast voor de lening. mijn kinderen hebben gekregen terug naar mij en nu ik een eigen huis en een bedrijf van mijn eigen. Alle dank gaat uit naar REAL leningen VANDAAG COMPANY voor het geven van een betekenis aan mijn leven toen ik alle hoop had verloren.

Heeft u een lening dringend nodig? vriendelijk en snel contact REAL leningen VANDAAG COMPANY nu voor uw lening via e-mail: (realloanstoday247@yahoo.com) ik denk dat andere mensen ook het geven van getuigenissen op deze zelfde eerlijke kredietgever.

Yolanda Mecerceis.
Ik heb een klacht over deze reactieYolanda Mecerceis. op 21 maart 2017 16:37 uur
Getuigenis van een lening van de verstandigen en geheime bonificatie, ook u kunt Weest deelnemer VAN HET!

Hallo een ieder, ik ben mevrouw Caro White op naam, een burger van de Verenigde Staten. Ik wil meteen dit medium gebruiken om het getuigenis van hoe de Heer mij heeft geleid tot de kredietgever en echte Legit lening die mijn leven van gras is veranderd aan de genade, van een niveau van ellende om een ??succesvolle vrouw, die nu kan bogen op een rijke uitgezonden, welvarend en gezond gelukkig leven zonder stress of financiële problemen. Vandaag ga ik nu beschouwd als een vrouw van eer. Na maanden van het proberen om een ??lening te krijgen op het internet, het was tevergeefs en ik toevallig te vallen in de handen van oplichting, die mij de som van $ 2000 opgelicht. En wanneer dit gebeurt, ik was zo verward en wanhopig en bidden tot God om mij te vinden om een ??echte, legit en echte leningsgeldschieter online die niet zal toevoegen aan mijn pijnen. Dus besloot ik om een ??vriend van mij die onlangs kreeg een lening online te bellen, we discussiëren over deze kwestie en voor onze conclusie vertelde hij me over een man genaamd Mr. Deacon Francis Johnson, die is de CEO van FRANCIS JOHNSON CORPORATIEVE lening bedrijf wereldwijd. Dus ik een aanvraag voor een lening voor het bedrag ($ 506,000.00), met een rente zo laag als 3% per jaar, en ik gaf ze mijn maximum corporation en zich houden aan de instructies gegeven aan mij door de instelling, en al snel, mijn lening goedgekeurd gemakkelijk zonder stress of vertraging, en alle voorbereidingen die werden gemaakt met betrekking tot de overdracht krediet en in minder dan twee (2) dagen van de lening gestort op mijn bankrekening. Mijn volk ver en dichtbij, is dit niet een geweldige getuigenis? Dit maakt me nu te geloven dat waar er slechte nog steeds zijn er goede en eerlijke degenen. Dus ik zou willen om u te adviseren die er die wil een echte en een echte lening veilig te stellen, om te behagen contact FRANCIS JOHNSON CORPORATIEVE lening bedrijf via het volgende e-mailadres: (Corporativeloancompany@gmail.com), heb ik altijd bidden dat God in de hemel om hem te zegenen voor de goede dingen die hij in mijn leven heeft gedaan. Nogmaals, wees voorzichtig bij het zoeken naar een online geldschieter velen zijn oplichting! Een ding dat ik altijd mensen vertellen is dat het aanvragen van een lening in deze instelling, moet u een volledig te goeder trouw en vertrouwen waardig te hebben.

Dank u en God zegene

      Getekend
Mrs. Caro White
Ik heb een klacht over deze reactieCARO WHITE op 26 maart 2017 16:54 uur
Ik dank degene die mij geholpen heeft mijn lening. Ik ben erg blij, want dankzij jullie heb ik erin geslaagd om mijn credit van 30000€ met een rente van 2%. Ik heb dit krediet bij deze meneer in een periode van 5 dagen. Als u wilt een lening dringend kunt u contact opnemen met deze persoon op dit e-mail adres: joclot15@gmail.com
Ik heb een klacht over deze reactieangela op 29 maart 2017 08:59 uur

Reageer op dit artikel