Dag van het Sociaal Domein | Sessies

Samenwerken aan een nieuwe sociale infrastructuur

11 mei 2017, MediaPlaza, Jaarbeurs Utrecht

Home | Programma | Sessies | Sprekers | Informatie | Inschrijven

RONDE 1

1.1 Van 18-min naar 18-plus

Eline de Koning - Doorstroomconsulent, Gemeente Leidschendam-Voorburg
Regilio Raalte - Doorstroomconsulent, Gemeente Leidschendam-Voorburg
Anita Onderwater - ‎Consulent Uitstroom Jongeren, Gemeente Leidschendam-Voorburg
Bianca Prins - Inspirator Inclusief Ondernemen en Participatiewet

De gemeente Leidschendam-Voorburg is een pilot gestart om de overgang voor kwetsbare jongeren naar hun volwassenheid beter vorm te geven. Die loopt inmiddels een paar maanden.’ Uitgangspunt van de pilot is het werken volgens de hart-wet-euro balans. ‘Er moet met het hart worden uitgedacht wat een passende oplossing is voor een jongere. Daarna wordt pas gekeken hoe die oplossing past binnen de wet- en regelgeving en wat zij gaat kosten.’

Tijdens deze sessie hoort u hoe men in de gemeente Leidschendam-Voorburg aan de slag is gegaan met:

 • Praten mét jongeren, niet óver jongeren
 • Eén procedure en werkwijze aanhouden per jongere
 • Zelfredzaamheid stimuleren
 • Afstemming tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente

De nadruk ligt gedurende de sessie op de samenwerking met Werk en Inkomen. Twee consulenten lichten, in het verlengde van de pilot, uitdagingen, oplossingen en kansen toe.

1.2 Venlose aanpak 3D

Burger in zijn kracht zetten en ontwikkelen voorliggende algemene voorzieningen
Marielle Wilms - Kwaliteitscontroleur doorontwikkeling Sociale Wijkteams, gemeente Venlo 
Ine Sijbers - Beleidsadviseur, gemeente Venlo

Een nieuwe opdracht voor de gemeente, hoe pak je die aan? Doen wat je moet doen? Of kijk je als gemeente verder om niet alleen de bezuinigingen te halen maar ook om de inwoners echt te ondersteunen?

In Venlo hebben we voor de laatste optie gekozen en hebben we een concept ontwikkeld waarin constant wordt gekeken hoe we de inwoners zelfstandiger kunnen maken en de samenleving dichter bij elkaar kunnen brengen. We denken nl dat als je de kracht van de bewoners beter kunt inzetten, je hierdoor de financiële effecten ook eerder zal behalen.  

We verbinden  verschillende onderdelen van het concept in de wijk waardoor het één geheel wordt. Door de burger in zijn kracht te zetten en voorliggende algemene voorzieningen te ontwikkelen of stimuleren neemt het gebruik van maatwerkvoorzieningen af, is je wijk sterker en heeft de wijk een betere sociale cohesie. En niet onbelangrijk, wij denken dat je hiermee de ‘echte’ financiële effecten ook eerder zult behalen.

In deze workshop leggen wij uit welke onderdelen wij hebben ontwikkeld en hoe deze samen de Venlose aanpak 3D vormen.

 

Mariëlle Wilms

Ine-Sijbers

Ine Sijbers

1.3 Integraal PGB, tussen droom en daad

Rudy Bonnet - Adviseur, Stade Advies

Hoe krijg je het voor elkaar om voor inwoners een integraal PGB te realiseren waarin zij kunnen beschikken over een budget dat levensbreed en levenslang kan worden ingezet? Het budget is vraaggericht samengesteld en dient voor hulp en zorg in de leefgebieden waar de zorgvraag speelt (thuis, school, werk, zorg, mobiliteit, enz.). Het I-PGB voegt zoveel mogelijk financieringsbronnen samen tot één budget, zonder schotten voor de besteding en ‘dubbelingen’ in het aanvragen en verantwoorden. In deze workshop wordt je meegenomen in de ervaringen die met de pilot I-PGB sinds 2015 zijn opgedaan.rudy-bonnet

Rudy Bonnet1.4 Inzicht in aanbod en kwaliteit van ondersteuning, voor en door inwoners

Jeroen Homberg - Manager Innovatie, MediQuest
Steven Horsch - Business Development Manager, MediQuest

Wijzer in het sociaal domein

Hoe krijgen jouw inwoners inzicht in het gecontracteerde aanbod van ondersteuning? Uit welke aanbieders kunnen zij kiezen en wat kunnen ze verwachten in kwaliteit, wachttijd en eigen bijdrage?

In deze workshop maak je kennis met een instrument, ZOWijzer, waarmee inwoners van jouw gemeente de mogelijkheid krijgen om zelf gecontracteerde zorg of ondersteuning te vinden en de kwaliteit ervan te bekijken en te kiezen. Ook kunnen zij de ontvangen ondersteuning beoordelen, en zo andere inwoners met hun ervaringen helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een aanbieder.

ZOWijzer zorgt voor:

 • Meer regie en kwaliteit voor inwoners
  • inwoners hebben een duidelijke stem en kiezen wat bij hen past
 • Beter aanbod van zorg en ondersteuning
  • aanbieders profileren zich en ontvangen concrete verbeterpunten
 • Betrouwbare kwaliteits- en stuurinformatie
  • als gemeente ontvangt u informatie voor kwalitatieve inkoop, signalen over de kwaliteit van aanbiedersjeroen-homberg

Jeroen Homberg

steven-horsch

Steven HorschRONDE 2

2.1 Effectmeting in het sociaal domein

Astrid Verkerk - Directeur, Welzijnskompas Hillegom-Lisse
Marija Scheeve - Beleidsmedewerker, Team Wmo, Participatie en Cultuur, Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Hillegom

Gezamenlijk de outcome bepalen van het mantelzorgbeleid in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

 • Ga in gesprek met mantelzorgers en zorgprofessionals over het doel van mantelzorgondersteuning.
 • Lokaal bepalen welke onderdelen het belangrijkste zijn voor de mantelzorgers.
 • Werken naar meetbare indicatoren en een focus op de mantelzorgondersteuning.astrid-verkerk

Astrid Verkerk

marije-scheeve

Marije Scheeve

2.2 "Regeling-loos" werken in een keten van werk en zorg?

Ervaringen uit het Rijk van Nijmegen
Werner van der Linden - Manager Bedrijfsdienstverlening Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

In het Rijk van Nijmegen is besloten de regie over de keten van loonvormende arbeid, inclusief arbeidsmatige dagbesteding, onder te brengen bij 1 organisatie. 7 gemeenten en het voormalig SW bedrijf hebben samen met het UWV de krachten gebundeld in het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Vanuit het idee van regeling-loos werken maakt het niet uit welke inkomensvoorziening iemand heeft (Wajong, bijstand, WGA, WIA, WW of dienstverband SW), het gaat erom dat loonwaarde wordt verzilverd in de markt en bij ondernemers op basis van een “eerlijke prijs”. Lukt dat en waar lopen we in de praktijk tegenaan?

Hoe verbinden we deze keten van ‘loonvormende arbeid’ met de keten van ‘niet-loonvormende arbeid’(vrijwilligerswerk, vormen van werken met behoud van uitkering andere vormen van dagbesteding). Een ding is zeker, de verbinding tussen beide ketens is van groot belang.

Onze eerste ervaringen na de decentralisatie van taken delen we graag in een workshop waarin we ook benieuwd zijn naar ervaringen elders.werner-van-de-linden

Werner van der Linden2.3 Integraal werken met jongeren in het sociaal domein met de omgekeerde toets

Pieter-Jan de Jongh - Adviseur Stimulansz en onder meer betrokken bij de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor)
Evelien Meester - Manager en jurist, Stimulansz

Jongeren (tot 27 jaar) lopen een groot risico om tussen wal en schip te vallen als binnen het sociaal domein onvoldoende wordt samengewerkt. Zij vallen onder veel verschillende wettelijke regelingen met bijbehorende budgetten die ook nog aan verandering onderhevig zijn. We passen in deze workshop de omgekeerde toets toe op de situatie van de jongeren, een methode die integraal werken mogelijk maakt binnen het sociaal domein.

In deze workshop gaan we in op de grondwaarden van de verschillende wetten in het sociaal domein. Zo laten we zien dat de grondwaarden grotendeels overeenkomen en dat er geen tegenstrijdigheden zijn die de uitvoering hoeven te belemmeren. Natuurlijk kan je jouw eigen ‘kleur’ toevoegen aan de grondwaarden. Waar staat jouw gemeente voor? Hiermee geef je vorm aan de decentralisaties: dichtbij de burger en toegespitst op de situatie in jouw regio.pieter-jan-de-jongh

Pieter-Jan de Jongh

evelien-meester

Evelien Meester2.4 'Betrekken, boeien, binden en verbinden'

Henrie de Jong – Adviseur en trainer, De Langhenkel Groep
Marco Webeling – Teammanager afdeling Participatie, gemeente Den Helder
Tom Hackmann – Adviseur en trainer, De Langhenkel Groep

Richting geven aan het veranderings- en opleidingsproces binnen uw eigen organisatie

Succesvol transformeren vraagt om een verandering in gedrag van burgers, uitvoeringspartners én gemeenten om zo te komen tot:

• Effectieve gemeentebrede samenwerking;
• Zelfsturing vanuit eigen verantwoordelijkheid;
• Integraal werken, netwerken, regisseren en monitoren;
• Creatief en proactief handelen;
• Grenzen opzoeken en vrije regelruimte zoeken;
• Van systeem- naar mensgericht werken.

De transformatiedoelstellingen worden echter niet gerealiseerd met een éénmalige trainingsinjectie. Om tot een werkelijke verandering te komen spelen bewustzijn (‘het moeten’), bereidheid (‘het willen’), vermogen (‘het kunnen’) en kracht (‘het durven’) een rol bij het loslaten van oud gedrag en automatismen bij de professional.

In deze workshop maak je kennis met een best practice gebaseerd op de door De Langhenkel Groep in de gemeente Den Helder geïntroduceerde ontwikkelcirkel waarmee duurzaam succesfactoren voor transformatie ingebed worden in de organisatie en medewerkers op basis van de drie leerniveaus, (kennis, inzicht en handelen) gefaciliteerd worden in hun professionele ontwikkeling en hoor je de door deze gemeente opgedane ervaringen.

Bovendien ontvang je na afloop een tien puntenlijst waarmee je richting geeft aan het veranderings- en opleidingsproces binnen jouw eigen organisatie.henrie-de-jong

Henrie de Jong

tom-hackmann

Tom Hackmann

RONDE 3

3.1 Aansluiten bij de draagkracht van mensen!

Machteld Koelewijn - Partner Sociaal Domein, BMC Advies
Wieke van Buuren - Adviseur maatschappelijke ontwikkeling, BMC Advies

Het hart van de transformatie ligt in het versterken van de draagkracht van mensen. Meer draagkracht zorgt voor duurzame oplossingen en biedt inwoners meer mogelijkheden om problemen het hoofd te bieden. Deze hypothese staat centraal in het onderzoek dat de Universiteit Twente en BMC Advies momenteel in acht gemeenten uitvoeren. Eenzijdig denken in termen van draaglast (problemen) past niet bij de transformatie die we in het sociaal domein willen doormaken. In ons onderzoek willen we ontdekken of en zo ja hoe investeren in de draagkracht van mensen leidt tot betere en meer duurzame oplossingen voor inwoners. De eerste resultaten worden in deze meet & greet gedeeld, evenals de consequenties voor sturing en inrichting van het sociaal domein.machteld-koelewijn

Machteld Koelewijn

wieke-van-buuren

Wieke van Buuren

3.2 Hoe neem je laaggeletterdheid mee in het sociale domein?

Petra Doelen, Coordinator onderzoek, Lost Lemon Lab
Lennard Horstink, Programmamanager toegankelijke e-formulieren, Lost Lemon

Een op de negen Nederlanders is laaggeletterd. Laaggeletterd zijn is veelal een onderliggend probleem bij het hebben van schulden, geen baan kunnen vinden en minder zelfredzaam zijn.

Hoe kan je hier in het sociaal domein oog voor hebben en wat zijn werkende aanpakken hiervoor? In deze workshop maak je kennis met:

 • De wereld van laaggeletterden, waar zijn ze trots op, waar lopen te tegen aan door hun beperkte taalvaardigheden
 • Design research en co-design als onderzoeksmethode om achter de behoeften en motivaties van de doelgroep te komen.
 • De eerste opbrengsten uit het onderzoek Laaggeletterden in Beeld, welke type laaggeletterden zijn er en wat kunnen organisaties in het sociaal domein doen
 • Hoe maak je toegankelijke digitale formulieren, zodanig dat alle doelgroepen gebruik kunnen maken met de digitale overheid.

Na het volgen van de workshop heb je een beter beeld van de problematiek van laaggeletterden en concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan in het sociaal domein.petra-doelen

Petra Doelen

Lennard-horstink

Lennard Horstink3.3 Gemeente Groningen op weg naar een optimale samenwerking met inwoners, wijkteams, zorginstellingen en huisartsen

Rien Bosma - Projectmanager informatievoorziening sociale wijkteams gemeente Groningen
Jelle Gotjé - Directeur Solviteers Softwareontwikkeling

Sinds 2015 werkt de gemeente Groningen in het sociaal domein met WIJ-teams. Inmiddels zijn er 11 WIJ-teams en 2 stadsbrede teams. In deze WIJ-teams werken 28 instellingen samen (zoals  CJG, WMO, GGZ, verslaving, schuldhulpverlening) en zijn er ruim 600 medewerkers actief. De WIJ-teams en de samenwerking met lokale instellingen zijn dan ook een feit. Er wordt zeer actief samengewerkt en geautomatiseerd gegevens uitgewisseld.

Ervaringen uit de praktijk
Rien Bosma vertelt hoe met behulp van slimme ICT-voorzieningen de samenwerking in het sociaal domein kan worden gefaciliteerd. Zo worden alle partijen in de keten met een goed regiesysteem, zoals WIZportaal, aan elkaar verbonden. Ook geeft Rien inzicht in de projectaanpak, de knelpunten en de resultaten van de samenwerking tot nu toe. Verder laat hij zien waar de gemeente Groningen staat en hoe zij daar zijn gekomen.

Een blik vooruit
Vervolgens kijken Jelle Gotjé en Rien Bosma graag samen met u vooruit. Zo is blended dienstverlening een volgende stap in het sociaal domein. Het is belangrijk dat de zelfredzaamheid van de burger voorop komt te staan. Daarvoor is meer nodig dan inzage in de eigen gegevens alleen. Burgers moeten straks zelf een aantal zaken regelen. Verder wordt de samenwerking met huisartsen steeds belangrijker, moet onveilige informele communicatie in de keten worden voorkomen en draait het steeds meer om gestructureerde samenwerking.

Kortom: de technieken zijn er wel, maar hoe gaat u dit allemaal realiseren? Wij bespreken een aantal praktijkvoorbeelden (zoals de gemeente Groningen en andere gemeenten) die u meer inzicht zullen geven.jelle-gotje

Jelle Gotjé

rien-bosma

Rien Bosma3.4 De Werkgemeenschap als nieuwe sociale infrastructuur

Jan Smit - Mede initiatiefnemer en partner, Broosz

In het sociaal domein is in hoge mate sprake van catastrofale leerprocessen: de oplossingen worden gezocht binnen het bureaucratische systeem waarin het probleem is ontstaan. De decentralisatie leidde in de meeste gemeenten niet tot minder, maar tot meer bureaucratie. Dat komt omdat nagenoeg hetzelfde georganiseerd als daarvoor: top down en verkokerd. En vanuit de systeemwereld en niet vanuit de leefwereld.

Het primaat van de werkgemeenschap
Het ontmantelen van de bureaucratie begint bij het optuigen van een krachtige werkgemeenschap, een sociale infrastructuur waarin vakmensen en burgers en hun netwerken samen tot maatwerk oplossingen komen. Dat betekent dat vakmensen mandaat krijgen om maatwerkoplossingen tot stand te brengen en dat samenwerking tussen vakmensen dwars over de grenzen van organisaties mogelijk wordt. Zo komen integrale oplossingen tot stand in en door de leefwereld. Niet het systeem voorop, maar de mensen die van elkaar afhankelijk zijn om die bedoeling te realiseren. Samenwerken, ongeacht je organisatie, ten dienst van wat nodig is. En met het mandaat om ‘de bedoeling’ te realiseren. Horizontaal organiseren met gezond verstand. Heel logisch, maar een enorme uitdaging voor een vastgelopen systeemwereld.

Lef en pionierschap
De werkgemeenschap, als de sociale infrastructuur van het gekantelde sociale domein. Wat zijn de uitgangspunten van de werkgemeenschap? Hoe staat u tegenover die uitgangspunten? Wat zijn ervaringen op plekken waar met het concept van de werkgemeenschap wordt geëxperimenteerd, zoals op Walcheren en in Oss en Diemen? Wat leren we van de pioniers in het veld? Welke mogelijkheden ziet u in uw eigen praktijk? Welke belemmeringen zitten op de diverse niveaus en de diverse geledingen? De werkgemeenschap als sociale infrastructuur: de kans voor een echte transformatie!Jan SmitBent u geïnteresseerd om een inhoudelijke workshop te verzorgen m.b.t. één van bovenstaande thema’s? Neem contact op met Dwayne van den Heuvel

KLIK HIER OM AAN TE MELDEN

<< Terug naar Events thema sociaal