Dag van het Sociaal Domein | Sprekers

Samenwerken aan een nieuwe sociale infrastructuur

11 mei 2017, Jaarbeurs Utrecht

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Dagvoorzitter - Jan Smit

Jan Smit is mede initiatiefnemer en partner van Broosz, een netwerkorganisatie die organisaties ondersteunt bij het leren en ontwikkelen in de richting van Nieuw, Slim, Anders en Rijnlands Organiseren. In zijn werk is zelf organiserend leren altijd uitgangspunt. Jan houdt zich  binnen de (jeugd)zorg bezig met de transformatie naar Nieuw Organiseren en het ontwikkelen van nieuw vormen van verantwoording (Nieuw Verantwoorden). Jan is initiator van de Community of Practice van Koplopers in Toezicht die hij met de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg heeft opgericht. Hij is expert op het gebied van Large Group Interventions. Hij gelooft dat het verbinden van – en kennisdeling tussen - vernieuwers de snelste weg is voor fundamentele vernieuwingen binnen organisaties, sectoren en beroepsgroepen. Uitgangspunt: om het Sociale Domein te ontbureaucratiseren is een nieuwe visie op organiseren nodig (Nieuw Organiseren) en een nieuwe visie en methodiek van verantwoorden (Nieuw Verantwoorden).

 

Jan Smit

Plenaire spreker - Wim Gorissen
Programma: 09.45u - Sturing op kwaliteit - verbinden van beleid en uitvoering

Wim Gorissen, directeur effectiviteit en vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), is van origine arts voor Maatschappij en Gezondheid en epidemioloog. Gepromoveerd op een sociaal-geneeskundig en bestuurskundig proefschrift over de relatie tussen beleid en wetenschap. Sinds 1994 heeft Wim leidinggevende functies bekleed in zorgorganisaties; bij achtereenvolgens de GG&GD Utrecht, AMC de Meren / Arkin, de Jutters en de Bascule. Als directeur effectiviteit en vakmanschap NJi richt Wim zich vooral op effectieve interventies en werkzame elementen daarin, integrale jeugdhulp, professionalisering en richtlijnontwikkeling, preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en de nieuwe jeugdbescherming.

 

Wim-Gorissen

Wim Gorissen

Plenaire spreker - Arjo Klamer
Programma: 10.15u - Werken aan een socialiserende gemeente - hype of noodzaak?

Arjo Klamer is wethouder Sociale Zaken en Participatie in Hilversum en hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na het behalen van zijn doctorsgraad heeft hij gedoceerd aan Wellesley College en George Washington University in de VS. In 1984 kreeg zijn boek Conversations with Economists wereldwijd veel aandacht. Het boek Speaking of Economics gaat verder in op de fundamentele verschillen in zienswijzen binnen de economische wetenschap. Afgelopen jaar publiceerde Klamer Doing the Right Thing. In dit boek wordt een op waarden gebaseerde benadering binnen de economie geformuleerd. Deze nieuwe benadering gebruikt hij ook in zijn beleid in Hilversum door in te zetten op buurtgericht beleid en te zoeken naar individuele kwaliteiten. Zie hier zijn bijdrage aan de essaybundel van de Transitiecommissie Sociaal Domein (21-01-2016).  << klik hier >>

 

Arjo Klamer

Plenaire spreker - Toke Tom
Programma: 11.30u - Experimenten die maatwerk mogelijk maken – City Deal Inclusieve Stad

Toke Tom is sinds 2010 directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Utrecht en was daarvoor 20 jaar werkzaam als organisatieadviseur. Zij gaf in Utrecht leiding aan de decentralisaties van de Awbz en de Jeugdzorg en is sterk pleitbezorger van fundamentele verandering van het zorgstelsel, gekenmerkt door maatwerk en eenvoud. De Utrechtse aanpak staat voor ‘doen wat nodig is en leren door te doen’.

Toke ziet de samenleving sterk veranderen en daarmee ook de rol van de overheid. Burgers en bedrijven zijn steeds vaker partner bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, vaak met inzet van moderne informatietechnologie.

toke-tom

Toke Tom

Plenaire spreker - Anke Siegers
Programma: 12.15u - Sleutels tot succes - Eigenaarschap en samensturing

Anke Siegers, organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar Anke heeft jarenlang ervaring in het ondersteunen van organisaties en gemeenten rond vraagstukken als: Samenwerken met het sociale netwerk, zelfsturing, Eigen Kracht, burgerparticipatie en regie/eigenaarschap in de jeugdzorg en de WMO. Momenteel begeleidt zij op alle niveaus organisaties en overheid in de kanteling van het sociale domein.

Anke stond aan de wieg van Dat is Helder, is ontwikkelaar van de Nieuwe Route en Communityprocessing en is verbonden aan Nederland- Kantelt. De Nieuwe Route is een systeem-verandering waar eigenaarschap bij de betrokkenen centraal staat. De routes die we voorheen bewandelden (en die nog steeds bewandeld worden) leidden niet tot actieve en betrokken netwerken. Hiervoor is een echte kanteling nodig die winst oplevert voor alle partijen. Recentelijk verscheen hierover haar boek ‘De Nieuwe Route’.

 

 

anke-siegers

Anke Siegers

Sessiespreker: Mariëlle Wilms
Programma: 13.50u - Venlose aanpak 3D

Marielle Wilms is ZZP’er binnen het sociale domein. Door haar achtergrond als verpleegkundige, teamleider ( intramuraal ),  regiodirecteur voor een thuiszorgorganisatie en kwartiermaker huizen van de wijk en sociale wijkteams bij gemeente Venlo, is zij als geen ander in staat om professionals mee te nemen in de transformatie. Zij heeft een scherpe, kritische blik op het kantelen van professionals binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Naast haar opdracht in Venlo is zij momenteel ook werkzaam bij meerdere gemeenten binnen het sociale domein.  In deze workshop zal zij uitleg geven over de specialist met een generalistische blik.

 

Mariëlle WilmsSessiespreker: Ine Sijbers
Programma: 13.50u - Venlose aanpak 3D

Ine Sijbers is Beleidsadviseur WMO en Sociale Wijkteams. Door haar aanpak om vooral op te halen bij de uitvoering en hierop bestaande beleid aan te passen staat ze dicht bij de werkvloer. Door te  zoeken naar de belangen van de burgers, professionals en de gemeentelijke organisatie en deze te vertalen naar werkbare oplossingen komt er een stevig beleid. Doordat het een co-creatie is van alle belanghebbende  wordt het ook gedragen en uitgevoerd. Een goede samenwerking tussen beleid en uitvoering is de sleutel tot succes.

 

Ine-Sijbers

Ine Sijbers

Sessiespreker: Jeroen Homberg
Programma: 13.50u - Inzicht in aanbod en kwaliteit van ondersteuning, voor en door inwoners

Jeroen Homberg (1979) is werkzaam als Manager Innovatie bij MediQuest. Hij volgde de opleiding Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, Beleid en Management Gezondheidszorg  aan de Erasmus Universiteit. Jeroen is vooruitstrevend, vasthoudend en ambitieus om concrete eerste stappen te zetten voor resultaatsturing in het sociaal domein. ‘Ik geloof dat resultaatsturing in het sociaal domein pionieren en experimenteren betekent. En dat je daarbij goed gebruik kunt maken van de ervaringen en kennis uit de gezondheidszorg. Sturen op resultaat is een proces van meerdere jaren, waaraan samen met inwoners, aanbieders en gemeenten een praktische invulling wordt gegeven.  Doen en lef tonen zijn hierbij belangrijk, net als beleid operationaliseren tot behapbare brokken. Wacht dus niet op ‘de kip met de gouden eieren’ , die mogelijk nooit komt. Toon lef. Zo kom je tot een visie op resultaatsturing. En die visie geeft richting.’

 

jeroen-homberg

Jeroen Homberg

 

Sessiespreker: Steven Horsch
Programma: 13.50u - Inzicht in aanbod en kwaliteit van ondersteuning, voor en door inwoners

Steven Horsch (1982) is sinds oktober 2016 in dienst als Business Development Manager bij MediQuest. ‘We zien dat gemeenten hun rol als financierder stapsgewijs aan het uitbouwen zijn. Er is een aantal gemeenten die koploper wil zijn. De weg die zij nu afleggen zal ook door anderen gevolgd moeten worden. Zomaar even overstappen op resultaatsturing zit er niet in. Eerder heb ik zorgverzekeraars deze rol zien ontwikkelen in de curatieve zorg. Deze lessons learned neem ik mee in het sociaal domein.’

 

steven-horsch

Steven Horsch

 

Sessiespreker: Pieter-Jan de Jongh
Programma: 15.00u - Integraal werken met jongeren in het sociaal domein met de omgekeerde toets

Pieter-Jan de Jongh is adviseur bij Stimulansz en houdt zich bezig met kwetsbare jongeren in het sociaal domein. Zo is hij betrokken bij de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor), een methode om jongeren effectief te ondersteunen en ze de regie over hun eigen hulpverlening te laten nemen. Voorheen hij werkzaam als onderzoeker bij de Inspectie SZW en het Samenwerkend Toezicht Jeugd.

 

pieter-jan-de-jongh

Pieter-Jan de JonghSessiespreker: Evelien Meester
Programma: 15.00u - Integraal werken met jongeren in het sociaal domein met de omgekeerde toets

Evelien Meester is manager en jurist bij Stimulansz. Zij is de bedenker van de omgekeerde toets, een methode die integraal werken mogelijk maakt binnen het sociaal domein. Bij verschillende gemeenten is ze aan de slag gegaan met wethouders, management, beleid en uitvoering om de omgekeerde toets te implementeren. Evelien heeft een boek met beschrijving én toepassing van de methode aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma.

 

evelien-meester

Evelien Meester

Sessiespreker: Rudy Bonnet
Programma: 13.50u -  Integraal PGB, tussen droom en daad

Rudy Bonnet BAA, senior beleidsadviseur, trainer, coach Stade Advies Utrecht. Rudy heeft lange tijd gewerkt in de jeugdzorg, o.a. als bestuurder van jeugdzorgorganisaties en voorzitter van diverse netwerkverbanden. Hij is beleidsadviseur en projectleider in het sociaal domein voor gemeenten en maatschappelijke organisatie. Hij heeft voor veel gemeenten het transitieproces begeleid en is nog steeds nauw betrokken bij de implementatie van een aantal processen. Sinds maart 2016 is hij projectleider van de pilots integraal PGB in de gemeenten Delft en Woerden.

 

rudy-bonnet

Rudy Bonnet

Sessiespreker: Werner van der Linden
Programma: 15.00u - "Regeling-loos" werken in een keten van werk en zorg?

Werner van der Linden, manager Regionaal WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, bestuurskundige en lid van het directieteam. Als kwartiermaker stond hij aan de wieg van de samenwerking in het Rijk van Nijmegen. Op 1 april 2016 ontstond een WerkBedrijf waarin zeven gemeenten en het voormalig SW- bedrijf Breed zijn geïntegreerd. Daarvoor werkte Werner van der Linden jaren als adviseur en interim manager op het terrein van sociale zekerheid. Zijn interesse en ervaring liggen vooral op het terrein van samenwerking en bedrijfsvoering binnen dat sociaal domein.

 

werner-van-de-linden

Werner van de Linden

Sessiespreker: Astrid Verkerke
Programma: 15.00u - Effectmeting in het sociaal domein

Astrid Verkerk, directeur van WelzijnsKompas Hillegom-Lisse (recent ontstaan vanuit Welzijn Hillegom en Welzijn Lisse.) Zij heeft ruim 25 jaar ervaring in de welzijnssector in Haarlem en de Bollenstreek. Tot 2008 heeft ze zich ingezet voor de profilering en professionele borging van vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking binnen de Wmo.

Haar uitgangspunt is dat welzijn er moet zijn voor mensen die dit écht nodig hebben. Dit betekent vindplaatsgericht werken; zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de buurt van (kwetsbare) inwoners, zodat signalen en vragen “laagdrempelig” opgepakt worden.

Naast innovatie van welzijnsproducten en diensten is het van belang  dat de resultaten van de welzijnsinterventies transparant zijn. De afgelopen jaren is er vooral ingezet op kwantitatieve meting. De transformatie vraagt om vernieuwende arrangementen en een “out of de box”  benadering. De actuele vragen en gewenste resultaten van interventies moeten leidend zijn voor de vormgeving van de juiste ondersteuning. Vanuit deze behoefte kwam zij in aanraking met de outcome-methode via Movisie. Essentieel in dit traject is dat je samen met aanbieders, gemeente én de betrokkenen zelf in gesprek gaat. Voor de beleidsontwikkeling van Mantelzorgondersteuning wordt dit traject in de HLT-gemeente (Hillegom, Lisse en Teylingen) uitgevoerd. Ze neemt zelf actief deel aan de sessies in Hillegom en Lisse en is lid van de Kerngroep van dit traject.

 

astrid-verkerk

Astrid Verkerk

 

Sessiespreker: Marija Scheeve
Programma: 15.00u - Effectmeting in het sociaal domein

Marija Scheeve, beleidsmedewerker bij de werkorganisatie HLT Samen (de ambtelijke fusieorganisatie voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen). Na verschillende omzwervingen in het Sociaal Domein zowel bij BMC als de gemeente Hillegom kreeg zij twee jaar geleden de Wmo in haar beleidsportefeuille, met als belangrijkste aandachtspunt de mantelzorgondersteuning.

De gemeente kreeg nieuwe taken en het college en gemeenteraad hadden verschillende ambities. De outcome-methode van Movisie was een goed hulpmiddel om de focus voor de komende jaren aan te brengen. Daarnaast past het in de nieuwe rol van de gemeente, waarbij niet de gemeente de koers bepaalt maar in samenspraak met inwoners en professionals.

 

marije-scheeve

Marije Scheeve

 

Sessiespreker: Machteld Koelewijn
Programma: 16.00u - Aansluiten bij de draagkracht van mensen!

Drs. Machteld Koelewijn is partner Sociaal Domein bij BMC Advies. In haar adviespraktijk is zij betrokken bij sturingsvraagstukken, regionale samenwerking en transformatievraagstukken in het sociaal domein en inhoudelijke (beleids)vernieuwing op het terrein van jeugdhulp, Wmo en participatie. Op dit moment vervult zij de rol van interim-directeur sociaal domein in de gemeente Súdwest-Fryslân.

 

machteld-koelewijn

Machteld Koelewijn

Sessiespreker: Frans Vos
Programma: 16.00u - Aansluiten bij de draagkracht van mensen!

Drs. Frans Vos is partner bij BMC Advies. Hij heeft een achtergrond bij het Ministerie van VWS en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Hij heeft vanuit BMC de leiding over het praktijkonderzoek van de Universiteit Twente/BMC naar het zelforganiserend vermogen in acht gemeenten. Hij begeleidt meerdere gemeenten in de transformatie.

 

Frans Vos

Frans Vos

Sessiespreker: Petra Doelen
Programma: 16.00u - Hoe neem je laaggeletterdheid mee in het sociale domein?

Petra Doelen is adviseur bij Lost Lemon op het terrein van informatie- en verandermanagement binnen het sociale domein.  Het creëren van nieuwe verbindingen tussen beleid en praktijk is daarin leidend. Ze coördineert de onderzoeksafdeling Lost Lemon Lab. Lost Lemon Lab heeft als doel om onderzoek te doen naar vraagstukken in het sociale domein. Het accent ligt op het zo concreet mogelijk vertalen van resultaten naar uitvoering. In opdracht van het programma ‘ Tel mee met Taal’ voeren we nu het onderzoek ‘Laaggeletterden in beeld’  uit. Meer info: klik hier.

 

petra-doelen

Petra Doelen

 

Sessiespreker: Lennard Horstink
Programma: 16.00u - Hoe neem je laaggeletterdheid mee in het sociale domein?

Lennard zoekt graag samen met de klant naar oplossingen en houdt zich dan het liefst bezig met inhoudelijk beleid én techniek. Met het grensvlak van ICT en onderzoek heeft hij veel ervaring. Als programmamanager bouwt hij aan de Aan woordenlijst toevoegen. Met de Toolkit bouwen gemeenten zelf hun formulieren. Samen met de gemeente Haarlemmermeer voeren we nu onderzoek uit naar het toegankelijk maken van formulieren voor laaggeletterden. Meer info: klik hier.

 

Lennard-horstink

Lennard Horstink