De politie gaat een nieuwe fase in. Te lang hebben anderen voor ons gesproken en dat kan anders. Hoe mooi zou het zijn als vernieuwde Tijdschrift voor de Politie daartoe kan bijdragen?”

0

Het Tijdschrift voor de Politie gaat een nieuwe fase in. Met trots bieden uitgever en redactie u het vernieuwde tijdschrift aan. Ook wijzen wij graag op websitevoordepolitie. nl, waar de vernieuwing ook zichtbaar wordt. Met tijdschrift én website willen we graag een podium bieden voor een vrijmoedig debat over onderwerpen die de politie aangaan. Dit kenmerkt zich door liefde voor de waarheid, door persoonlijke betrokkenheid van de auteurs en daardoor echte stellingname. Daarmee willen wij bijdragen aan verdieping van het debat rond de politie. Mensen met doorleefde opvattingen over politie krijgen ruimte in het blad of op de website om hun mening te delen. Reacties daarop zijn welkom. Met de vernieuwde vormgeving van het Tijdschrift willen wij meer uitnodigend zijn, zowel om te lezen als ook om voor te schrijven. Daarnaast wil het Tijdschrift ook op andere wijze bijdragen aan verdieping van het debat. We kennen al het jaarlijkse congres, waarvan u een verslag op de website kunt lezen. Op 29 januari organiseerden we samen met Pro Demos een eerste Lagerhuisdebat in Den Haag over de vraag welke morele grenzen moeten gelden voor de technologische ontwikkelingen in politiewerk. Er zullen meer van degelijke events komen. Het Tijdschrift is onafhankelijk. Bijdragen worden geleverd “zonder last of ruggespraak”. Overweging van “imago-risico”, van politieke correctheid, van leiding of ministers die wellicht onaangenaam verrast zijn, hoeven geen rol te spelen. Slechts op de genoemde kenmerken van vrijmoedig spreken, namelijk waarheidlievend, persoonlijke betrokkenheid en heldere stellingname, toets de redactie. De politie is gebaat bij vrijmoedig debat; hoe meer hoe beter. De politie is immers dienstbaar aan de samenleving en ze handhaaft zich bij de gratie van vertrouwen van de mensen in de samenleving. Daarom komt deze impuls aan het Tijdschrift en de website op een prachtig moment. Ook de politie gaat een nieuwe fase in. De vorming van de landelijke politie is afgerond. Na alle perikelen van de afgelopen tijd voelt de politieorganisatie nu de uitdaging om zich sterker te positioneren met een eigen professionele identiteit. Als een organisatie die ook eigen antwoorden geeft op ontwikkelingen in de samenleving. Steeds geldt de vraag hoe de politie vanuit haar bijzondere positie het goede in de samenleving kan bevorderen. Natuurlijk gebeurt dat in ondergeschiktheid aan het gezag, maar wel met eigen professionele opvattingen. De roep daartoe klinkt van binnen en van buiten. Het ministerie (en hopelijk in haar kielzog de politie) probeert, mede op aanraden van de commissie-Kuijken, wat meer afstand te nemen. De politie wil er zijn voor mensen die haar nodig hebben en ze zal staan voor de rechtsorde. Daar waar het goede in de samenleving wordt verstoord, grijpt de politie in, om vervolgens anderen te wijzen op wat nodig is om verstoringen te voorkomen. Dit alles vraagt van de politie dat zij haar plaats in het debat gaat opeisen. Te lang hebben anderen voor de politie gesproken en dat kan anders. Hoe mooi zou het zijn als vernieuwde Tijdschrift voor de Politie daartoe kan bijdragen.

Reageer